Ме­рей­той­ы­ң­мен, Аста­на!

Tengri - - Air Astana -

«Эйр Аста­на» Аста­на­ны 20 жыл­ды­ғы­мен құт­ты­қта­ды. 2002 жы­лы Аста­на мен Ал­ма­ты ара­сын­дағы ұшу са­пар­ла­рын күн­делік­ті 3 рей­стен ба­стаған әуе ком­па­ни­я­сы қазір­гі уақыт­та олар­дың са­нын 9-ға дей­ін арт­тыр­ды. «Эйр Аста­на» 23 ха­лы­қа­ра­лық бағыт бой­ын­ша Аста­на­дан Ре­сей­дің, Гер­ма­ни­я­ның, Ұлы­бри­та­ни­я­ның, Фран­ци­я­ның, Үн­дістан­ның, Қы­тай­дың, Та­и­ланд­тың, Оңтүстік Ко­ре­я­ның, Әзір­бай­жан­ның, Гру­зи­я­ның, Түр­ки­я­ның, Баә-нің, Қы­рғыз­стан­ның және Өз­бек­стан­ның ірі қа­ла­ла­ры мен аста­на­ла­ры­на, сон­дай-ақ Қа­за­қстан­ның 9 қа­ла­сы­на рей­стер­ді орын­дай­ды.

2002 жыл­дан ба­стап «Эйр Аста­на» Аста­на қа­ла­сы­ның әу­е­жай­ы­на/әу­е­жай­ы­нан бар­лы­ғы

18,4 мил­ли­он жо­ла­у­шы­ны та­сы­мал­да­ды. Қа­за­қстан арқы­лы тран­зит­пен жүретін ха­лы­қа­ра­лық рей­стер жо­ла­у­шы­ла­ры­ның са­ны 2010 жы­лғы 10 718 жо­ла­у­шы­дан 2017 жы­лғы

488 714 жо­ла­у­шы­ға дей­ін арт­ты. Бір ап­та­да орын­да­ла­тын ха­лы­қа­ра­лық рей­стер­дің са­ны 2011 жыл­мен са­лы­сты­рған­да 4 есе­ге ұлғай­ды, қазір­гі кез­де ап­та­сы­на 117 ұшу жү­зе­ге асы­ры­ла­ды, ал 2020 жы­лға қа­рай бұл сан­ды екі есе­ге ұлғай­ту жос­пар­ла­ну­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.