Ре­сей­лік на­ры­қта 16 жыл

Tengri - - Air Astana -

Ма­у­сым ай­ын­да «Эйр Аста­на» бас­шы­лы­ғы Мәс­кеу қа­ла­сын­да жер­гілік­ті жур­на­ли­стер­мен және бло­гер­лер­мен бас­пасөз бран­чын өт­кізді және жо­ла­у­шы­лар­дың ха­лы­қа­ра­лық әуе та­сы­мал­да­ры­ның жаңа бағыт­та­ры мен да­му үр­дістері, сон­дай-ақ ре­сей­лік на­ры­қтағы жұ­мыстың қо­ры­тын­ды­ла­ры мен пер­спек­ти­ва­ла­ры ту­ра­лы әң­гі­ме­леді. Кез­де­су­де әуе ком­па­ни­я­сы­ның пре­зи­ден­ті Пи­тер Фо­стер­ге ТМД ел­дерін­де жо­ла­у­шы­лар авиа­ци­я­сын да­мы­ту­дағы жетістік­тері үшін «ТАӨ әлем­дік қоғам­да­сты­ғы­ның құр­мет­ті мү­ше­сі» ал­тын бел­гісі та­быст­ал­ды.

Ре­сей­ге алға­шқы ұшу са­па­рын әуе ком­па­ни­я­сы 2002 жы­лғы қыр­күй­ек ай­ын­да жа­сап, Ал­ма­ты мен Аста­на­ны Мәс­ке­умен бай­ла­ны­стыр­ды. Қазір­гі уақыт­та 10 бағыт­та, Ре­сей­дің 7 қа­ла­сы­на тұрақты ті­ке­лей рей­стер­ді орын­дай­ды. Ре­сей­лік на­ры­ққа қа­ты­сқан 16 жы­лы ішін­де «Эйр Аста­на»

4,5 млн.-ға жуық жо­ла­у­шы мен 24 мың тон­на жүк та­сы­мал­да­ды. Орын­далған жо­ла­у­шы-ки­ло­метр­лер­дің са­ны — 13 млн.-нан астам.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.