#Followmeto Қа­за­қстан­да

Tengri - - Air Astana -

Са­я­хат­тар ту­ра­лы #Followmeto ат­ты бүкіл әлем­ге та­ны­мал жо­ба­ны құрған На­та­лья және Му­рад Османн ға­лам­шар­дың түк­пір-түк­пірі­нен 6 млн.-нан астам жа­зы­лу­шы қа­даға­лап оты­рған Instagram па­рақ­ша­ла­ры үшін жаңа кадр­лар­ды із­деп, түсі­ру ко­ман­да­сы­мен бір­ге Қа­за­қстанға келіп қайт­ты. Олар­дың топ­та­ры­ның құра­мы­на әр түр­лі ел­дер­ден жас та­лант­ты ре­жис­сер­лар мен опе­ра­тор­лар кіреді. Со­лар­дың қа­та­рын­да Иван Дорн, L’one, Miyagi, Скрип­то­нит және Ба­ста үшін клип­тар түсіріп үл­гер­ген 20 жа­сар қа­за­қстан­дық ре­жис­сер Ай­сұл­тан Сей­ітов бар. «Эйр Аста­на» топ­тың біздің елі­міз­ге жа­саған са­па­ры­на қол­дау көр­сет­ті. #Followmeto марш­ру­ты­на Ал­ма­ты, Аста­на және Ақтау қа­ла­ла­ры ен­ді. Қа­за­қстан­да жұл­ды­зды бло­гер­лер жер­гілік­ті та­биғат сұлулы­қта­ры мен ту­ри­стік көрік­ті жер­лер­ді су­рет­ке түсір­ді.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.