Қай­ы­рым­ды­лық ма­ра­фо­ны

Tengri - - Air Astana -

«Эйр Аста­на» 16 қыр­күй­ек күні Қа­за­қстан елор­да­сын­да өтетін

Astana Marathon 2018 жыл сай­ы­нғы қай­ы­рым­ды­лық жү­гірісінің ре­сми әуе та­сы­мал­да­у­шы­сы бо­лып та­бы­ла­ды. Ма­ра­фонға Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның 22 қа­ла­сы­нан және әлем­нің 19 елі­нен 5000-нан астам адам қа­ты­са­ды. Оған қа­ты­су­дан жи­налған бар­лық қа­ра­жат қай­ы­рым­ды­лық мақ­са­ты­на жұм­са­ла­ды. Биы­лғы жы­лы 10 ки­ло­метр­ге және 42 ки­ло­метр­ге жү­гірістер өт­кізіледі. 42 км қа­шы­қты­ғын­дағы жү­гіріс­ке қа­ты­су үшін — 10 қыр­күй­ек­ке дей­ін, 10 км қа­шы­қты­ғын­дағы жү­гіріс­ке қа­ты­су үшін 15 қыр­күй­ек­ке дей­ін он­лайн тір­ке­уден www.astana42k.com сай­тын­да өту­ге бо­ла­ды. Ма­ра­фон­ның бар­лық тір­кел­ген ха­лы­қа­ра­лық қа­ты­су­шы­ла­ры­на «Эйр Аста­на»

10% жеңіл­дік­ті қам­ти­тын ар­найы ұшу та­ри­фін ұсы­на­ды. То­лық ақ­па­рат airastana.com сай­ты­ның «Жос­пар­лау» – «Ар­найы ұсы­ны­стар» бөлі­мін­де.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.