Қу­ат көз­дері ту­ра­лы

Tengri - - Kazakhstan -

Кез кел­ген жағ­дай­да оп­ти­мизм сақтау тек бір жағ­дай­да — өмір­ді шы­найы сүй­ген­де ға­на мүм­кін бо­ла­ды. Өмір­ді бар­лық ны­сан­да­рын­да сүй­е­мін. Ма­хаб­бат­пен жа­салған дү­ниенің бәрі саған дәл со­лай жа­у­ап бе­ретін­ді­гін тә­жіри­бем­нен біле­мін. Өмірім­де немен ай­на­лыс­сам да, өз жұ­мысым­ның әр­бір ке­зеңін, со­ның ішін­де нәти­же­сін де шы­найы жақ­сы көре­мін. Қу­ат ала­тын көз­дерім ту­ра­лы ай­та­тын бол­сақ, бұл тұрғы­да менің өзім­нің «ағаш ту­ра­лы тео­ри­ям» бар. Бір аға­штар — те­ректер, са­уы­раға­штар, шыр­ша­лар тік, биік және әде­мі, оларға бәрі сүй­сіне қа­рай­ды. Ен­ді бір аға­штар­дың жа­пы­рақта­ры жай­ы­лып, түп­та­мыр­ла­ры те­рең­ге бой­лап ке­те­ді де, ылғал­ды әр түр­лі көз­дер­ден сіңіреді. Мен осын­дай аға­штар си­яқты­мын. Бұтақта­ры жан-жаққа жай­ы­лған бао­баб неме­се шы­нар аға­шы си­яқты, мен білім­ді, ләз­затты, қу­ат­ты және шат­ты­қты көп­те­ген та­мыр-көз­дер­ден, өзім­нің бар­лық әу­е­стік­терім­нен бой­ы­ма жи­най біле­мін. Му­зы­ка

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.