Қа­зақ му­зы­ка­сы ту­ра­лы

Tengri - - Kazakhstan -

Мен бәрі­нен де эт­ни­ка­лық му­зы­ка­ны жақ­сы көре­мін. Он­да шы­найы те­реңдік пен аб­страк­ция, шексіз сұлулық пен фи­ло­со­фия бар. Глин­ка: «Му­зы­ка­ны ха­лық жа­сай­ды, ал біз, ком­по­зи­тор­лар, оны тек қа­на түр­лен­діре­міз», – деп өте дұрыс ай­тқан. Мен дом­бы­ра мен қо­бы­здың үнін жақ­сы көре­мін. Небәрі екі шек, ал сен тұ­тас бір сим­фо­ни­я­лық ор­кестр­ді есті­ген­дей бо­ла­сың. Бұл ке­ре­мет емес пе?

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.