«Аста­на — Әлем да­уы­сы» ха­лы­қа­ра­лық фе­сти­валі

Tengri - - Kazakhstan -

Аста­на­ның 20 жыл­ды­ғы­на орай ҚР Мә­де­ни­ет және спорт ми­ни­стр­лі­гінің және «Қа­за­қстан хор ди­ри­жер­лері» рес­пуб­ли­ка­лық қоғам­дық бір­ле­сті­гінің қа­мқор­лы­ғы­мен елор­да­да «Аста­на — Әлем да­уы­сы» ха­лы­қа­ра­лық му­зы­ка фе­сти­валі өте­ді. Фе­сти­валь Әлем­дік және дәстүр­лі дін­дер көш­бас­шы­ла­ры­ның VI съезі ая­сын­да өте­ді.

Алғаш рет Бей­біт­шілік және келісім са­рай­ы­ның сахна­сын­да бір хор­да 25 ел­ден кел­ген 500 әр­тіс бірі­гіп өнер көр­се­те­ді. Елор­да тұрғын­да­ры мен қо­нақта­рын бел­гілі хор ди­ри­жер­лері мен во­кал­шы­лар өт­кі­зетін қы­зы­қты бағ­дар­ла­ма, флеш­мо­бтар мен ше­бер­лік са­бақта­ры кү­те­ді. Фе­сти­валь га­ла-кон­церт­пен аяқта­ла­ды.

Қа­шан және қай­да: 6-11 қа­зан, Бей­біт­шілік және келісім са­райы, Тәу­ел­сіздік даңғы­лы, 57, Аста­на қа­ла­сы. То­лық ақ­па­рат 20astana.kz, choral-conductors. kz сайт­та­рын­да

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.