ARTBAT FEST-9 қазір­гі за­манғы өнер фе­сти­валі

Tengri - - Kazakhstan -

Биы­лғы жы­лғы арт-фе­сти­валь­дің тақы­ры­бы — Waterstream, «су ағы­ны». Оның таң­да­луы кез­дей­соқ емес: су Ал­ма­ты­ны ур­ба­ни­стік жо­ба­ла­удың негізі бо­лып та­бы­ла­ды. Фе­сти­валь қо­нақта­рын қы­зы­қты пер­фор­ман­стар мен су­рет­шілер­дің ин­стал­ля­ци­я­ла­ры кү­те­ді, олар ті­ке­лей неме­се жа­на­ма түр­де су тақы­ры­бын, оның әле­уетін қозғай­тын бо­ла­ды. Көр­кем­дік жұ­мыстар қа­ла­ның су объ­ек­тілерін — қа­ла ор­та­лы­ғын­дағы және қа­ла ше­гін­де­гі ары­қтар­ды, көл­дер­ді, субұрқақтар­ды және т.б. қам­ти­ды. Қа­шан және қай­да: 24 қыр­күй­ек­ке дей­ін, қа­ла­ның су объ­ек­тілері бар әр түр­лі алаң­да­ры мен аудан­да­ры, Ал­ма­ты. То­лық ақ­па­рат www.artbat.kz сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.