Ab-initio жаңа ка­дет­тері

Tengri - - Air Astana -

Ағым­дағы жыл­дың қыр­күй­ек және қа­зан ай­ла­рын­да Ал­ма­ты­да Ab-initio ұшқы­штар­ды да­яр­лау бағ­дар­ла­ма­сы­ның екі ақтық ірік­те­уі бо­лып өт­ті. Олар­дың әрқай­сысы­на 10 үміт­кер­ден қа­ты­сты. Қа­зан ай­ын­да FTE ұшқы­штар мек­тебіне (Испания) 4 жаңа сту­дент ат­та­нып, бағ­дар­ла­ма­ның 21 ка­дет­тен тұра­тын қа­лып­та­сып қой­ған то­бы­на қо­сыл­ды. 2019 жы­лға үміт­кер­лер­ді ірік­теу ал­дағы жыл­дың қаңтар, сәуір, шіл­де және қа­зан ай­ла­ры­на жос­пар­ланған. Ab-initio ұшқы­штар­ды да­яр­лау бағ­дар­ла­ма­сы­ның кон­кур­стық ірік­те­уіне қа­ты­сқы­ла­ры­ңыз кел­се, job.airastana.com сай­ты­на кіріңіз­дер.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.