Кван­джу­дағы ким­чи фе­сти­валі

Tengri - - Destination -

Ким­чи — ЮНЕСКО-НЫҢ ма­те­ри­ал­дық емес мұ­ра объ­ек­тілерінің тізі­міне ен­ген ко­рей­лер­дің атақты ұлт­тық таға­мы. Оның 200-ден астам түрі бар. Ким­чи фе­сти­валі Оңтүстік Ко­ре­я­да ға­на та­ны­мал бо­лып қой­май, әлем­нің түк­пір-түк­пірі­нен көп­те­ген ту­ри­стер мен тағам талғам­паз­да­рын жи­най­ды. Сіз­дер ким­чи дай­ын­да­уға қа­ты­сып, дай­ын­даған ким­чи­ла­ры­ңы­зды өз­деріңіз­бен бір­ге алып ке­те ала­сыздар. 40-тан астам әр түр­лі іс-ша­ра­лар, со­ның ішін­де кон­церт­тер, ұлт­тық ой­ын­дар және ав­то­бу­спен жа­са­ла­тын экс­кур­си­я­лар жос­пар­ланған. Қо­нақтар­да сон­дай-ақ Ко­ре­я­ның әр түр­лі өңір­лерін­де жа­са­ла­тын ким­чидің әр алу­ан түр­лері­нен дәм та­ту мүм­кін­ді­гі бо­ла­ды. Қа­шан және қай­да: 22 қа­ра­ша – 16 жел­тоқ­сан, Jungoe Park, Кван­джу, Оңтүстік Ко­рея. То­лық ақ­па­рат kimchi.gwangju.go.kr сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.