Жар­ты­жыл­дық қо­ры­тындысы

Tengri - - Air Astana -

«Эйр Аста­на» әуе ком­па­ни­я­сы ағым­дағы жыл­дың бірін­ші жар­ты­жыл­ды­ғын­да өт­кен жыл­дың осын­дай ке­зеңі­мен са­лы­сты­рған­да жо­ла­у­шы­лар ағы­ны­ның — 10%-ға және та­быст­ың 17%ға ар­тқан­ды­ғын ай­қын­да­ды. 2018 жы­лғы қаңтар ай­ы­нан ба­стап мау­сым ай­ы­на дей­ін қо­са алған­дағы ке­зең­де 2 млн.-нан астам жо­ла­у­шы та­сы­мал­дан­ды.

Тра­фик­тің өсуі 2017 жы­лғы осын­дай ке­зең­мен са­лы­сты­рған­да 22%-ға ар­тқан ха­лы­қа­ра­лық жо­ла­у­шы­лар та­сы­мал­да­ры­ның жоға­ры көр­сет­кі­ш­теріне бай­ла­ны­сты бо­лып отыр.

Бірін­ші жар­ты­жыл­ды­қтағы тран­зит­тік ағын өт­кен жыл­дың осын­дай ке­зеңі­мен са­лы­сты­рған­да 74%-ға ар­тып, 320 мы­ң­нан астам жо­ла­у­шы­ны құра­ды. Ха­лы­қа­ра­лық тра­фик­тің тран­зит­тік жо­ла­у­шы­лар үлесі 30%-ға жет­ті, бұл өт­кен жыл­дың осын­дай ке­зеңін­де­гі көр­сет­кі­ш­тен 21%-ға жоға­ры. Та­сы­мал­дау сый­ым­ды­лы­ғы Аста­на­дан Тү­мен мен Қа­за­нға ұша­тын жаңа рей­стер­дің, со­ны­мен қа­тар, Аста­на­дан — Лон­донға, Ом­бы­ға, Ду­бай­ға, Де­ли­ге және Ал­ма­ты­дан — Ду­шан­бе­ге, Ба­ку­ге, Гон­кон­гқа, Се­ул­ге және Біш­кек­ке, сон­дай-ақ екі қа­ла­дан да Пе­кин­ге, Мәс­ке­у­ге, Санкт-пе­тер­бург­ке және Ки­ев­ке қо­сым­ша жиілік­тер­дің арқа­сын­да 8%-ға арт­ты.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.