Абай атын­дағы МАОБТ-НЫҢ 85-ші те­атр мау­сы­мы

Tengri - - Kazakhstan -

Жел­тоқ­сан ай­ын­да Абай атын­дағы мем­ле­кет­тік ака­де­ми­я­лық опе­ра және ба­лет те­ат­ры­ның сахна­сын­да бүкіл әлем­де­гі ең та­ны­мал бір ак­тілі опе­ра спек­такль­дері: Руд­же­ро Леон­ка­вал­ло­ның «Сай­қы­ма­за­қтар» және Пьет­ро Мас­ка­нья­ның «Ауыл абы­ройы» спек­такль­дерінің пре­мье­ра­сы қой­ы­ла­ды. Спек­такль­дер­дің му­зы­ка­лық же­тек­шісі Қа­за­қстан­дағы ескі те­атр­лар­дың бірінің бас ди­рек­то­ры, Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ең­бек сіңір­ген қай­рат­кері Асқар Бөрі­ба­ев бо­лып та­бы­ла­ды. Спек­такль­ді қо­ю­шы­лар — Еу­ро­па­дағы опе­ра сахна­сы­ның ең атақты ше­бер­лерінің бірі: ре­жис­сер Ло­рен­цо Ма­ри­а­ни мен су­рет­ші-қо­ю­шы Ви­льем Ор­лан­ди. Олар­дың Еу­ро­па­да, АҚШ-ТА, Из­ра­иль­де, Жа­по­ния мен Қы­тай­да қой­ған спек­такль­дері бүкіләлем­дік те­атр ан­то­ло­ги­я­сы­ның ал­тын қо­ры­на кір­ді.

Қа­шан және қай­да: 8, 9, 13 жел­тоқ­сан, Абай атын­дағы МАОБТ, Қа­бан­бай ба­тыр кө­ше­сі, 110, Ал­ма­ты. То­лық ақ­па­рат gatob.kz сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.