Шым­бұлақ тау шаңғы­сы ку­рор­ты

Tengri - - Kazakhstan -

Ал­ма­ты­да бо­ла қал­саңы­здар, мін­дет­ті түр­де қа­лаға жақын маң­дағы атақты Шым­бұлақ тау шаңғы­сы ку­рор­ты­на ба­рып көріңіз­дер. Он­да

№ 12 қа­ла­лық ав­то­бу­спен және әрі қа­рай

Ме­деу – Шым­бұлақ ас­па­лы жо­лы­мен неме­се эко­ав­то­бу­стар­мен және эко­так­си­мен же­ту­ге бо­ла­ды. Ку­рорт жыл бойы жұ­мыс істей­ді және жа­яу ту­ри­стер үшін де, сон­дай-ақ шаңғы мен сно­уборд әу­е­сқой­ла­ры үшін де ашық бо­ла­ды. Ауа рай­ы­на бай­ла­ны­сты бо­ла­тын мау­сым­ның ашы­луы­на тап кел­сеңіз­дер, жол­да­ры­ңы­здың болға­ны: ку­рорт­та әр түр­лі кон­церт­тер, шо­улар, ұтыс ой­ын­да­ры өте­ді. Шым­бұлаққа ба­ру сіз­дер үшін Ал­ма­ты ту­ра­лы ең жарқын естелік­тер­дің бірі бо­лып қа­ла­ды.

Қа­шан және қай­да: жыл бойы, Гор­ная кө­ше­сі, 640Б, Шым­бұлақ, Ал­ма­ты. То­лық ақ­па­рат shymbulak.com сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.