Ам­бу­аз қорға­ны

Tengri - - Destination -

1514 жы­лы Ам­бу­аз қорға­ны пат­ша са­райы болған, Фран­циск І он­да қар­тай­ып қалған, бірақ әлі де ке­ре­мет Лео­нар­до да Вин­чиді алып келіп, өзінің жа­нын­дағы Кло-лю­се шағын қорға­ны­на ор­на­ла­сты­ра­ды.

Ам­бу­аз­дың қа­с­беті әк­таспен бо­я­лған. Мұ­на­ра­ла­ры мен тер­ра­са­ла­ры Лу­а­ра­ның ба­тыс жақ бөлі­гін­де ор­на­ласқан. Олар тө­мен­гі жақта со­зы­лып жатқан қа­ла­ның үсті­нен зо­рай­ып көрі­неді. Бұл жер­ден атақты өзен­ге та­ма­ша көрініс ашы­ла­ды. Дәстүр­лі түр­де бұл жер­де ата­а­на­ла­ры соғы­стар­мен, ашы­на­ла­ры­мен және басқа қорған­дар­мен ай­на­лы­сып жүр­ген­де, фран­цуз­дық пат­ша әу­летінің ба­ла­ла­ры өсетін. Да Вин­чи өз қа­мқор­шы­сы жиі са­парға кет­кен кез­дер­де сан­сыз көп пат­ша апар­та­мент­терін емін-ер­кін ара­лап жүретін деп ай­ты­ла­ды, қазір­гі уақыт­та олар қал­пы­на кел­тіріліп, бү­гін­гі таң­да бұры­нғы сән-сал­та­на­ты­мен ал­ды­мы­здан шы­ға­ды. Ұлы су­рет­ші 1519 жы­лғы ма­мыр ай­ын­да дү­ни­е­ден өт­кен­ге дей­ін осын­да «ар­ман­дап, ой­лап, жұ­мыс істе­у­ге» пат­ша рұқ­са­ты мен то­лық ер­кін­дік­ке ие болған. Биы­лғы жы­лғы Рож­де­ст­во­да осы бөл­ме­лер­де көп­те­ген пе­рі­ш­те­лер пай­да бо­ла­ды және олар Ам­бу­аз­дың Ре­нес­санс дәуірі­нен ба­стап біздің за­ма­ны­мы­зға дей­ін­гі рож­де­ство­лық дәстүр­лерін жаңғыр­ту жо­ба­сы­ның ая­сын­да қа­был­дау зал­да­рын­да ор­на­ты­ла­ды. Кло-лю­се­ге жақын маң­да Сен Брис от­ба­сы Лео­нар­до да Вин­чидің өнер­та­быст­а­ры қой­ы­лған тақы­рып­тық парк­ті ашты: мұн­да ашық ас­пан астын­да жол­дар тө­сел­ген, олар­дың бой­ын­да он­даған қы­зы­қты үл­гілер, мы­са­лы, алға­шқы аэро­план­ның, ай­нал­ма­лы кө­пір­дің және ге­ли­ко­птер­дің үл­гілері қой­ы­лған. Мұн­да бүкіл от­ба­сы­мен бір­ге кел­ген дұрыс — биы­лғы жы­лғы жел­тоқ­сан ай­ын­да сіз­дер да Вин­чидің ұшу ту­ра­лы ар­ман­да­рын мүл­дем басқа жағы­нан қа­рап кө­ре ала­сыздар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.