Қа­лай же­ту­ге бо­ла­ды

Tengri - - Destination -

«Эйр Аста­на» Аста­на­дан Па­ри­ж­ге ап­та­сы­на 2 рейс орын­дай­ды.

Қо­сым­ша ақ­па­рат алу үшін біздің ре­сми airastana.com сай­ты­мы­зға кіріңіз­дер неме­се +7 (727) 244-44-77 те­ле­фо­ны арқы­лы ақ­па­рат­тық ор­та­лы­ққа ха­бар­ла­сы­ңы­здар.

Сіз­дер па­ри­ждік Montparnasse вок­за­лы­нан

Tours дей­ін бір сағат­тан сәл астам уақыт­та же­те ала­сыздар, ал ол жер­ден экс­кур­си­яға тап­сы­рыс бе­ре ала­сыздар неме­се өз­деріңіз­ге қо­лай­лы жыл­дам­ды­қ­пен төңірек­ті зерт­теу үшін ав­то­мо­биль жал­дай ала­сыздар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.