«Май­кл Джек­сон. Қа­бы­рға­да» көр­месі

Tengri - - Destination -

Май­кл Джек­сонға әлі күн­ге дей­ін та­бы­на­ды: бір­де-бір орын­да­у­шы ха­лы­қты осын­ша­лы­қты дүр­лік­тіріп көр­ген емес. Оның шо­ула­ры мен бей­не­леріне, му­зы­ка­сы­на, бей­не­к­лип­теріне қай­ран қалған және әлі де қай­ран қа­лып ке­леді. Биы­лғы жы­лы оның жа­сы 60-қа то­ла­тын еді. Көр­ме­де шы­ғар­ма­шы­лы­қта­ры­на му­зы­кант­тың ық­па­лы ти­ген

40-тан астам су­рет­шінің ең­бек­тері ұсы­ны­ла­ды. Со­лар­дың көбі Эн­ди Уор­хол­дың қы­лқа­ла­мы­на ти­есілі.

Қа­шан және қай­да: 23 қа­ра­ша – 2019 жы­лғы 14 ақ­пан, Grand Palais, Па­риж, Фран­ция. То­лық ақ­па­рат grandpalais.fr сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.