Ду­бай мәзірі

Tengri - - Destination - Мәтіні Ка­мил­ла Юсу­по­ва фо­то Shutterstock

Баә-нің қарқын­ды да­муы­на көз іле­с­пей­ді, бұл ел жаңа жо­ба­ла­ры­мен, ар­хи­тек­ту­ра­лық құры­лы­ста­ры­мен және ой­ын-са­уық орын­да­ры­мен таң қал­ды­руын тоқтат­пай­ды. Фран­цуз сәу­лет­шісі Жан Нувель­дің жо­ба­сы бой­ын­ша 2017 жы­лы Әбу-даби­де ашы­лған Лувр фи­ли­а­лы­ның өзі неге тұра­ды.

Ду­бай — Пар­сы шы­ға­нағы­ның жаға­ла­у­ын­дағы ең бел­гілі әмір­лік және ме­га­по­лис. Та­яу Шы­ғыс аумағын­да оны Араб Шы­ға­нағы деп атай­тын­ды­ғын, оның ата­уын­да «Пар­сы» сөзін қол­да­нуға тый­ым са­лы­нған­ды­ғын ай­та кет­кен жөн.

Ду­бай — шын мәнін­де көп мә­де­ни­ет­ті қа­ла, 2017 жы­лы он­да 15,5 мил­ли­он­нан астам ту­рист бо­лып қайт­ты, бұл ал­ды­ңғы жыл­мен са­лы­сты­рған­да 6,2%-ға көбірек. Ту­ри­стер­дің көбі Үн­дістан­нан, Ұлы­бри­та­ни­ядан, Қы­тай­дан, Ре­сей­ден, Ақш-тан және Та­яу

Шы­ғыс ел­дері­нен ке­леді. 2018 жы­лғы де­ректер бой­ын­ша, әмір­лік­те 3 мил­ли­он­нан астам адам тұра­ды, со­лар­дың 85%-ын им­ми­грант­тар құрай­ды. Не­гізі­нен бұлар — Фи­лип­пин­нен, Үн­дістан­нан, Пәкістан­нан, Бан­гла­де­ш­тен, Аф­ри­ка­дан және ТМД ел­дері­нен кел­ген­дер.

Көп ұлт­ты ха­лық Ду­бай­дың ас­паз­дық ерекшелік­теріне еле­улі әсер етіп, оны нағыз тағам талғам­паз­да­ры­на ар­налған қа­лаға ай­нал­дыр­ды. Мұн­да әлем­нің бар­лық дер­лік тағам­да­ры ұсы­ны­ла­ды, сон­ды­қтан әр­кім өзінің талға­мы мен әми­я­ны­на қа­рай: Ка­ра­ма ауда­нын­да 5 дол­ларға үн­ді би­ри­а­ниі­нен ба­стап 400 дол­ларға 7 жұл­ды­зды қо­нақ үй­де­гі кеш­кі асқа дей­ін қа­лаға­нын та­ба­ды. Ал­ко­голь­ді су­сын­дар әмір­лік­тер­де тек ли­цен­зи­я­ланған ре­сто­ран­дар­да ға­на бо­ла­ды, ал олар көбі­не­се қо­нақ үй­лер­де ор­на­ласқан. Са­уда ор­та­лы­қта­ры мен кө­ше дәм­ха­на­ла­рын­да ал­ко­голь са­туға қа­таң тый­ым са­лы­нған.

Fine-dining деп ата­ла­тын жоға­ры дәре­желі ре­сто­ран­дар не­гізі­нен 5 жұл­ды­зды қо­нақ үй­лер­де, сон­дай-ақ қа­ла­ның қар­жы­лық ор­та­лы­ғы — DIFC (Dubai International Financial Centre) ауда­нын­да ор­на­ла­са­ды. Ет тағам­да­рын жақ­сы көретін­дер үшін бұл аудан­да Gaucho ар­ген­ти­на­лық стейк­тер ре­сто­ра­ны, сон­дай-ақ түп­нұсқа­лық ре­цеп­тер бой­ын­ша дай­ын­далған чу­рас­ко­ның дә­мін та­тып көру­ге бо­ла­тын Fogo de Chão бра­зи­ли­я­лық стейк­ха­у­сы ашы­лған. Ең та­ны­мал стейк­ха­ус, әрине, Түр­ки­ядан кел­ген ет

пат­ша­сы және ин­тер­нет сен­са­ци­я­сы Ну­срет Гөк­ченің ре­сто­ра­ны — Nusr-et Steahouse Dubai бо­лып та­бы­ла­ды. Бұл ме­ке­ме­лер­де­гі ор­та­ша чек адам ба­сы­на шаққан­да

100-150 дол­лар­ды құрай­ды.

Ду­бай­дағы ең сал­та­нат­ты ре­сто­ран­дар­дың бірі бри­тан­дық бас ас­паз На­тан Аут­ло­ның басқа­руын­дағы Al Mahara ре­сто­ра­ны бо­лып та­бы­ла­ды. Ре­сто­ран 7 жұл­ды­зды Burj Al Arab қо­нақ үй­ін­де ор­на­ласқан және ең балғын теңіз өнім­дері­нен жа­салған тағам­дарға ма­ман­да­на­ды. Қа­бы­рға­лар­дың ор­ны­на мұн­да эк­зо­ти­ка­лық ба­лы­қта­ры бар үл­кен ак­ва­ри­ум қой­ы­лған, бұл — ро­ман­ти­ка­лық кез­де­су үшін та­ма­ша орын. Екі ада­мға ар­налған таң­да­у­лы кеш­кі ас ша­ма­мен 350-400 дол­ларға ай­на­ла­ды.

Егер сіз­дер теңіз өнім­дерін жақ­сы көретін бол­саңы­здар және от­ба­сы­лық бюд­жет­теріңізді сақтағы­ла­ры­ңыз кел­се,

Mall of the Emirates са­уда ор­та­лы­ғы­на жақын маң­дағы Әл Бар­ша ауда­нын­да ор­на­ласқан

Ibn Hamido ба­лық ре­сто­ра­ны­на ба­руға кеңес бе­ре­міз. Ол бір кез­дері Тмд-дан кел­ген ту­ри­стер ара­сын­да та­ны­мал болған, ал қазір по­зи­ци­я­сын едәуір жоғал­тқан Golden Fork ка­фесін лай­ы­қты ал­ма­сты­ра­ды. Теңіз өнім­дері­нен жа­салған сор­па мен жаңа ауланған ба­лы­қтан жа­салған тағам ша­ма­мен 30 дол­лар тұра­ды.

Қым­бат ре­сто­ран­дар­дан басқа, Ду­бай­да қол­жетім­ді ме­ке­ме­лер де өте көп. Со­лар­дың ең ар­зан­да­ры — са­уда ор­та­лы­қта­рын­дағы фуд-корт­тар­да. Олар­дан үн­ді, ли­ван, қы­тай тағам­да­ры ұсы­ны­ла­тын дәм­ха­на­ны және, әрине, әр түр­лі фаст-фуд тағам­да­рын та­буға бо­ла­ды.

Егер жүр­дім-бар­дым та­мақта­ну­ды ұнат­пай­тын бол­саңы­здар, әр­бір са­уда ор­та­лы­ғын­да то­лы­ққан­ды дәм­ха­на­лар мен ре­сто­ран­дар бар. Ту­ри­стер ең көп ба­ра­тын Dubai Mall және Mall of the Emirates са­уда

ор­та­лы­қта­рын­да аме­ри­кан­дық желі­де­гі The Cheesecake Factory ре­сто­ран­да­ры ор­на­ласқан. Мұн­дағы пор­ци­я­лар­дың үл­кен­ді­гі сон­ша­лық, екі неме­се тіп­ті үш ада­мға бір пор­ция тап­сы­рыс бе­ре бе­ру­ге бо­ла­ды. Күн­діз­гі уақыт­та ме­ке­ме lunch-size portions ұсы­на­ды, олар стан­дарт­ты пор­ци­я­лар­дан сәл кі­шірек және ар­за­ны­рақ. Мұн­да шы­ны­мен де дәм­ді, әрі сон­дай жай­лы, ал те­гін берілетін жы­лы на­ны тіп­ті ке­ре­мет. 40-тан астам түрі ұсы­ны­ла­тын чиз­кейк­тер­ге де орын қал­ды­ру­ды ұмыт­паңы­здар. Екі ада­мға ар­налған той­ым­ды түскі ас ор­та­ша есеп­пен алған­да 60 дол­лар бо­ла­ды.

Dubai Mall са­уда ор­та­лы­ғы­на жақын маң­да шағын ға­на Souk Al Bahar са­уда ор­та­лы­ғы ор­на­ласқан, араб тілі­нен аударған­да ол «теңіз­ші ба­за­ры» де­ген­ді біл­діреді. Ор­та­лық араб са­райы түрін­де са­лы­нған, оның аумағын­да жүз­ден астам дү­кен мен жиыр­ма ре­сто­ран ор­на­ласқан. Со­ның ішін­де­гі ең та­ны­мал­да­ры­ның бірі араб тағам­да­ры­ның

Abd El Wahab ре­сто­ра­ны бо­лып та­бы­ла­ды, он­да дәстүр­лі ли­ван тағам­да­ры ұсы­ны­ла­ды. Мұн­да араб тіс­ке­басар­ла­ры­ның (ме­зе) таң­да­уы мол, әсіре­се анар со­усы қо­сы­лған та­уық ба­уы­рын, сон­дай-ақ гриль­де қақтап пісіріл­ген тағам­дар­ды атап өт­кен жөн. Тер­ра­са­дан бү­гін­гі таң­да әлем­де­гі ең ірі субұрқақтар­дың бірі бо­лып та­бы­ла­тын Ду­бай субұрқақта­ры­на та­ма­ша көрініс ашы­ла­ды: олар­дың ұзын­ды­ғы 275 метр бол­са, су ағы­ны­ның биік­ті­гі 150 метр­ге же­те­ді. Екі ада­мға шаққан­дағы ор­та­ша чек — 80 дол­ларға жуық.

Ду­бай­ға келіп тұрып, үн­ді тағам­да­ры­нан дәм тат­па­уға бол­май­ды. Мұн­да үн­ді ре­сто­ран­да­ры ерекше көп, со­ның ішін­де сал­та­нат­ты­ла­ры да, олар­дан гөрі қол­жетім­дірек­тері де бар. Мы­са­лы, Karachi Darbar дәм­ха­на­лар желісін­де­гі түскі та­мақ 10 дол­лар­дан аз тұра­ды. Дәстүр­лі пәкістан­дық тағам­дар ұсы­ны­ла­тын Ravi Restaurant жер­гілік­ті аңы­зға ай­налған. Би­ри­а­ни­ден неме­се сиыр еті­нен жа­салған қуыр­дақтан және ыстық, қы­тыр­лақ шел­пек нан­нан тұра­тын түскі ас та сіз­дер үшін 10 дол­ларға ай­на­ла­ды.

Туған елінің тағам­да­рын сағы­нған­дар үшін Ду­бай­да орыс, қа­зақ және өз­бек тағам­да­ры ұсы­ны­ла­тын дәм­ха­на ашы­лған. Мы­са­лы, Uzbegim дәм­ха­на­сын­да са­лат­тан, сор­па­дан, ыстық тағам­нан және тан­дыр нан­нан құралған биз­нес-ланч 10-12 дол­лар тұра­ды.

Әмір­лік­тің бар­лық та­ны­мал ме­ке­ме­лерін тізім­деп шы­ғу қиын. The Beach, Citywalk, La Mer және Boxpark си­яқты аудан­дар­да се­ру­ен­де­у­ге кеңес бе­ре­міз, олар­да әр­бір адам өз талға­мы­на қа­рай әл­дене таң­дай ала­тын он­даған әр түр­лі ме­ке­ме­лер ашы­лған.

jumeirah.com

jumeirah.com

ibnhamido.net

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.