Қы­сқы Қа­за­қстан

Tengri - - Destination - Мәтіні Paul Bartlett фо­то Shutterstock

Қыс — Қа­за­қстанға ке­лу үшін та­ма­ша уақыт. Жы­лы­рақ киініп, қы­сқы ой­ын-са­уы­қтар­мен та­ны­суға — Аста­на­ның маңын­дағы шаңғы те­бу­ге ар­налған жер­лер­ді зерт­те­у­ге, мұз астын­да ба­лық аула­уда бақта­ры­ңы­зды сы­нап көру­ге неме­се хок­кей мат­чын көру­ге ат­та­ны­ңы­здар. Ал­ма­ты­да тау шаңғы­сы­мен неме­се сно­уборд­пен, конь­ки­мен сы­рға­на­уға, парк­те ат­тар же­гіл­ген шан­амен бір ай­на­лып шы­ғуға неме­се клас­си­ка­лық ба­лет­ті та­ма­ша­лау үшін те­ат­рға ба­руға бо­ла­ды.

Аста­на­дағы қыс

Аста­на­ның Ал­ма­ты си­яқты қар­лы та­у­лар­мен қор­ша­лып тұр­маған­ды­ғы­на қа­ра­ма­стан, елор­да­ның да шаңғы­шы­ларға ұсы­на­ры бар. Қа­ла­ның өзі мен оның төңіре­гін­де­гі жер­гілік­ті жа­зық жер­лер­де шаңғы те­бу үшін мүм­кін­дік­тер мол. Бұл рет­те тау шаңғы­сын­дағы си­яқты еңіс­ке сенім арт­пай, алға жы­л­жу үшін та­яқ­пен итеріліп, өз кү­ш­теріңізді пай­да­ла­ну қа­жет бо­ла­ды.

Жаңа­дан ба­стаған­дар үшін Аста­на­дағы Ор­та­лық парк­тің қар басқан жол­да­ры өте ыңғай­лы. Неғұр­лым тә­жіри­белі спорт­шы­лар­дың елор­да­дан сол­түстік­ке қа­рай 250 км қа­шы­қты­қта ор­на­ласқан, ар­найы осы мақ­сат­та са­лы­нған Шор­танды­дағы шаңғы ба­за­сы­ның ай­на­ла­сын­дағы би­ат­лонға ар­налған трас­са­лар­да шаңғы те­бу­леріне бо­ла­ды. Сон­дай-ақ қа­за­қстан­дық ұлт­тық шаңғы ор­та­лы­ғы ба­за­сын­да шаңғы трам­плин­дері бар, он­да трам­плин­нен шаңғы­мен секі­ру бой­ын­ша қа­за­қстан­дық спорт­шы­лар және би­ат­лон­шы­лар жат­ты­ға­ды. Қо­сым­ша ақ­па­рат­пен www.skisite.kz сай­тын­да та­ны­суға бо­ла­ды.

Мұз астын­да ба­лық аулау

Қы­ста қа­за­қстан­дық су ай­дын­да­ры­ның көп­шілі­гі қат­ты мұз қа­ба­ты­мен жа­бы­ла­ды, осы кез­де олар­ды аязға төзім­ді ба­лы­қ­шы­лар то­бы жай­лай­ды. Бір­не­ше қа­бат сыр­ма­лы киім киіп, мұз­дағы ой­ы­қтың жа­ны­на үй­ме­лей жай­ға­са­ды да, тө­мен тем­пе­ра­ту­ра­ны мүл­дем еле­мей­тін­дей, ба­лы­қтың қар­мақ қа­буын сағат­тап күтіп оты­ра бе­реді.

Қар­мақтан басқа, мұз астын­да қы­сқы ба­лық аула­удың ба­сты құра­лы мұз­да ой­ық оюға ар­налған мұз­бұрғы бо­лып та­бы­ла­ды. Со­ны­мен қа­тар, сіз­дер­ге көп жы­лы киім мен

үл­кен шы­дам­ды­лық қа­жет. Басқа­лар қай жер­де ба­лық аулап оты­рға­нын қа­раңы­здар, де­мек, сол жер­де ба­лық көп, сіз­дер де жақын маңға жай­ға­сы­ңы­здар.

Аста­на­дағы Есіл өзені — мұз астын­да ба­лық аулау үшін ай­тар­лы­қтай та­ны­мал орын, бірақ неғұр­лым жүрек жұтқан ба­лы­қ­шы­лар Теңіз көліне ба­ра­ды, он­да көк­сер­ке мен та­бан ба­лық мол. Көл елор­да­дан көлік­пен үш сағат­тық жер­де­гі Қорғал­жын мем­ле­кет­тік та­биғи қо­ры­ғын­да ор­на­ласқан.

Мұз үстін­де­гі хок­кей

Аста­на­да мұз үстін­де­гі хок­кей мат­чы­на ба­руға бо­ла­ды. «Ба­рыс» хок­кей ко­ман­да­сы Сол­түстік Аме­ри­ка­лық Ұлт­тық хок­кей ли­га­сы­ның, ҰХЛ ба­ла­ма­сы — Құр­лы­қтық хок­кей ли­га­сын­да, ҚХЛ-ДА ой­най­ды. ҚХЛДА Ре­сей, Қа­за­қстан, Бе­ла­русь, Фин­лян­дия, Сло­ва­кия және Қы­тай ко­ман­да­ла­ры ой­най­ды.

«Ба­рыс» ко­ман­да­сы ҚХЛ шы­ғыс ли­га­сын­да ой­най­ды, оған Ка­на­да, Ре­сей, Шве­ция және Қа­за­қстан спорт­шы­ла­ры кіреді. 2015 жы­лы ашы­лған, 11500 көре­рмен сы­я­тын «Ба­рыс Аре­на» за­ма­на­уи спорт ке­шені бұл ко­ман­да­ның үй­іне ай­нал­ды де­се де бо­ла­ды. Ірі спорт ша­ра­ла­ры­мен қа­тар, мұн­да сон­дай­ақ басқа да ауқым­ды ша­ра­лар, мы­са­лы, жұл­ды­здар­дың кон­церт­тері өт­кізіледі.

Хок­кей мау­сы­мы қыр­күй­ек ай­ы­нан ақ­пан ай­ы­на дей­ін со­зы­ла­ды, Аста­на­дағы үй матч­та­ры ап­та­сы­на үш рет­ке дей­ін өт­кізіледі. Ке­стені hcbarys.kz сай­ты­нан көру­ге, би­лет­тер­ді ticketon.kz сай­ты­нан са­тып алуға бо­ла­ды.

Оңтүстік аста­на­дағы қыс

Қа­за­қстан­ның оңтүстік аста­на­сы­ның ор­та­лы­ғы­нан Іле Ала­та­уы тау жот­а­сы­ның шы­ң­да­ры­на же­ту үшін көлік­пен бір сағат­тан аз уақыт ке­те­ді, бұл та­у­лар қы­сқы ой­ын-са­уы­қтарға өте қо­лай­лы. Бұл жер­де бел­сен­ді де­ма­лы­сты ұна­та­тын­дарға қы­сқы спорт түр­лерінің то­лық топ­та­ма­сы ұсы­ны­ла­ды, өйт­кені мұн­да жаңа­дан ба­стаған­дарға ар­налған жол­дар­дан ба­стап тә­жіри­белі шаңғы­шы­лар мен сно­уборд­шы­ларға ар­налған тік еңістер­ге дей­ін бар­лық дең­гей­лер­де­гі шап­шаң сы­рға­нап тү­су трас­са­ла­ры бар.

Көп­шілік ара­сын­да сы­рға­на­удан аулақ бо­луға ты­ры­сып, трас­са­ларға таңер­тең ер­те шы­ққы­сы ке­летін­дер үшін S.N.E.G Hotel қо­нақ үйі өте қо­лай­лы. Бұл шағын бу­тик-қо­нақ үй­ге Шым­бұлақ тау шаңғы­сы ку­рор­ты­нан ас­па­лы жол­мен же­ту­ге бо­ла­ды. Таңер­тең ер­те, та­бал­ды­ры­қтан ат­тай са­ла, сіз­дер тау бөк­тер­лерінің көрінісі­нен ләз­зат ала ала­сыздар, олар бір­не­ше сағат бойы сіз­дер­дің то­лық иелік­теріңіз­де бо­ла­ды, өйт­кені та­уға кө­те­ретін фу­ни­ку­лер тек таңғы сағат 9:30-да жұ­мыс істей ба­стай­ды. Дәл осы жер­де ре­сто­ран да бар, одан тау пей­за­жда­ры­на та­ма­ша көрініс ашы­ла­ды, қо­нақ үй­де небәрі ал­ты бөл­ме, сон­ды­қтан мұн­да тұру­ды ал­дын ала брон­дап қой­ған жөн.

Ал­ма­ты­ның ата­у­лы жер­лері

Ме­деу — әлем­де­гі ең биік та­у­лы мұз ай­ды­ны. Теңіз дең­гей­і­нен 1691 метр биік­тік­те ор­на­ласқан ол ал­ма­ты­лы­қтар­дың жыл бой­ғы сүй­ік­ті ор­ны бо­лып та­бы­ла­ды. Сон­ды­қтан де­ма­лыс күн­дерін­де мұн­да адам өте көп бо­ла­ды. Жұ­мыс күні ба­ру­дың сәті түс­се, сіз­дер­дің жол­да­ры­ңыз бо­ла­ды, мұз ай­ды­нын­да емін-ер­кін, ра­хат­та­нып де­ма­ла ала­сыздар.

Күн­діз­гі сы­рға­нау үшін мұз ай­ды­ны сағ. 10:00-ден 16:00-ге дей­ін ашық (сәр­сен­бі-бей­сен­бі күн­дері — сағ. 15:00-ге дей­ін), кеш­кі сы­рға­нау — дүй­сен­бі­ден басқа күн­дері, күн сай­ын сағ. 18:00ден 23:00-ге дей­ін. Конь­киді осы жер­ден про­катқа алуға бо­ла­ды. Ме­деу № 12 ав­то­бу­спен қа­ла­дан 30 ми­нут­тық жер­де ор­на­ласқан, ав­то­бус «Қа­за­қстан» қо­нақ үй­іне қа­ра­ма-қар­сы аял­да­ма­дан жүреді.

Қа­ла­дан Ал­ма­ты­ның биік та­у­лар­мен қор­шалған тағы бір ін­жуі — Үл­кен Ал­ма­ты көліне ба­ру бір күн уақыт­та­ры­ңы­зды ала­ды және аса қиы­нға түс­пей­ді. Көл қа­ла­дан алыс емес, бірақ он­да барған­да, өз­деріңізді өр­ке­ни­ет­тен мы­ң­даған шақы­рым алы­ста жүр­ген­дей се­зі­несіз­дер. Тау пей­за­жы сон­дай ке­ре­мет: кө­гіл­дір түсті көл шыр­ша­лар­мен және қар­лы тау шы­ң­да­ры­мен қор­шалған. То­лық же­тек­ті ав­то­мо­биль­мен небәрі бір сағат жол жүріп, басқа нақты­лы­ққа тап бо­ла­сыздар. Көбі­не­се Ал­ма­ты­да ауа райы жа­ман бо­лып тұрған­да, көл­дің жа­нын­да ауа райы та­ма­ша, күн шы­ғып, ас­пан көк­пе­ң­бек бо­лып тұра­ды.

Қа­ла ор­та­лы­ғы

Бұтақта­рын қар басқан мәң­гі жа­сыл аға­штар және Ал­ма­ты­ның қақ ор­та­сын­да 28 гвар­ди­я­шы­пан­фи­лов­шы­лар атын­дағы парк­те ор­на­ласқан Воз­не­сенск со­бо­ры — осы­ның бәрі ХІХ ға­сыр­дағы орыс ро­ма­ны­нан алы­нған кар­ти­на си­яқты. Осы аху­алға то­лы­қтай шо­му үшін парк­те ат­тар же­гіл­ген шан­амен се­ру­ен­деңіз­дер.

Аяз­дағы се­ру­ен­нен кей­ін жақын маң­да, ту­ра сол парк­тің ішін­де, өт­кен ға­сыр­дың ба­сын­да са­лы­нған ағаш ғи­ма­рат­та ор­на­ласқан Қа­зақ ха­лық му­зы­ка­лық ас­пап­та­ры мұра­жай­ын­да бой­ла­ры­ңы­зды жы­лы­тып ал­саңы­здар бо­ла­ды. Мұн­да сіз­дер дәстүр­лі му­зы­ка ту­ра­лы көп­те­ген қы­зы­қты мәлі­мет­тер­ді біліп, қа­зақ ха­лық ас­пап­та­ры­ның үнін ести ала­сыздар. Мұра­жай дүй­сен­бі­ден басқа күн­дері, күн сай­ын сағ. 10:00-ден 19:00-ге дей­ін жұ­мыс істей­ді.

Мә­де­ни бағ­дар­ла­ма­ны Ал­ма­ты­ның Абай атын­дағы Мем­ле­кет­тік ака­де­ми­я­лық опе­ра және ба­лет те­ат­рын­да жалға­сты­руға бо­ла­ды: 21-23 жел­тоқ­сан­дағы те­атр ре­пер­ту­а­рын­да Чай­ков­ский­дің «Щел­кун­чик» ба­леті бар, он­да Ре­сей мен Гер­ма­ни­я­ның же­тек­ші ба­лет труп­па­ла­ры­ның жұл­ды­зда­ры қа­ты­са­ды. Атақты клас­си­ка­лық қой­ы­лым со­нау 1892 жы­лы бо­лып өт­кен пре­мье­ра­сы­нан бері Рож­де­ство мен Жаңа жыл­дың си­но­ни­міне ай­нал­ды. Баға­сы 10 мың тең­ге­ден ($27-ға жуық) ба­ста­ла­тын би­лет­тер жыл­дам са­ты­лып ке­туі мүм­кін, сон­ды­қтан ticketon.kz сай­тын­да орын брон­да­уға асы­ғы­ңы­здар.

parmigiano-group.com

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.