Ам­стер­дам­дағы жа­рық фе­сти­валі, Ни­дер­лан­ды

Tengri - - Destination -

Фестиваль қа­ла ор­та­лы­ғын, со­ның ішін­де ар­на­лар­ды қам­тып, Ам­стер­дам­дағы рож­де­ство­лық және жаңа жыл­дық ме­ре­ке­лер­дің ба­сты ерекшелі­гі бо­лып та­бы­ла­ды. Биы­лғы жы­лы ол жетін­ші рет өте­ді. Ал­ды­ңғы жыл­дар­дағы си­яқты, ай­шы­қты ил­лю­ми­на­ци­я­ны жа­са­уға бірқа­тар гол­ланд­тық және ха­лы­қа­ра­лық су­рет­шілер қа­ты­са­ды, со­лар­дың кө­ме­гі­мен қа­ла­ның та­ри­хи ор­та­лы­ғы ай­на­ла­сын­да әсер­лі жа­рық мүсін­дері жа­са­ла­ды. Осы жа­рық ин­стал­ля­ци­я­ла­ры мен қон­ды­рғы­ла­ры­ның ай­на­ла­сын­да ар­на­лар­дың бой­ы­мен ар­найы экс­кур­си­я­лар жі­беріледі деп күтіледі. То­лық ақ­па­рат www. amsterdamlightfestival.com сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.