Жо­ла­у­шы­лар­дың өзін ұстау ере­же­лері «Эйр Аста­на» АҚ

Tengri - - Air Astana | Useful Information -

«Эйр Аста­на» Ақ-ның са­я­са­ты

«Эйр Аста­на» АҚ жо­ла­у­шы­лар­дың өрес­кел жүріс-тұры­сы­на бай­ла­ны­сты ке­лесі са­я­сат­ты ұста­на­ды:

1. Жо­ла­у­шы­лар­дың өрес­кел жүрістұры­сы жай­лы оқиға­лар­ды еш­бір сал­дар­сыз қал­дыр­мау;

2. Әуе­ком­па­ни­я­ның қыз­мет­кер­леріне жо­ла­у­шы­лар­дың өзін ұстау ере­же­лерін бұ­зуын ал­дын алу және бол­дыр­мау үшін қа­жет­ті өкілет­ті­гін бе­ру;

3. Жо­ла­у­шы­ның өрес­кел жүріс-тұры­сы жай­лы құқық қорғау ор­ган­да­ры­на ха­бар­лау және де он­дай жо­ла­у­шы­ны кей­ін­гі жа­у­ап­кер­шілік­ке тар­туы­на бай­ла­ны­сты кө­мек көр­се­ту;

4. Қа­жет болған жағ­дай­да әуе­ком­па­ния қыз­мет­кер­лерінің абы­ройы мен ар-на­мысын қорғау және жо­ла­у­шы жа­саған ма­те­ри­ал­дық за­лал­ды өтеу үшін сот ісін қозғау.

Жо­ла­у­шы­ның өрес­кел Жүріс-тұры­сы:

Егер «Эйр Аста­на» АҚ жо­ла­у­шы­сы құқы­қбұ­зу­шы­лық жа­са­са, со­ның ішін­де:

1. Ұшу қа­уіп­сізді­гіне неме­се басқа адам­ның өміріне қа­уіп­ті жағ­дай туғыз­са;

2. Басқа жо­ла­у­шы­лар­дың және әуе­ком­па­ния қыз­мет­кер­лерінің ден­са­улы­ғы­на, ар-на­мысы­на қа­уіп төн­діретін жағ­дай ту­дыр­са, оларға тіл тигізіп неме­се жәбір­ле­се;

3. Эки­паж мү­ше­лерінің жұ­мысын

орын­да­уы­на әдейі ке­дер­гі жа­са­са;

4. Эки­паж­дың қа­уіп­сіздік та­лап­та­рын

орын­да­уы­нан бас тарт­са;

5. “Бел­дік­ті тар­тып алы­ңыз” таб­ло­сы жанған­да бел­дік­ті тар­ту­дан бас тарт­са және әу­е­ке­месінің бор­тын­да те­мекі тар­туға са­лы­нған тый­ым ту­ра­лы әуе­ком­па­ни­я­ның са­я­си ере­же­сін бұз­са; 6. Қыл­мыстық іс жа­са­са;

7. Өзінің, со­ның ішін­де алым­сыз са­уда­дан са­тып алы­нған спирт­тік ішім­дік­терін қол­дан­са; әу­е­ке­месінің бор­тын­да қыз­мет көр­се­ту кезін­де ұсы­ны­лған ішім­дік­тер­ді қос­паған­да;

8. Эки­паж мү­ше­лерінің спирт­тік ішім­дік­тер­ді қа­был­да­уға қой­ған шек­теу та­лап­та­рын орын­да­удан бас тарт­са; 9. Әу­е­ке­месі ұшу, қо­ну және жүр­гізіл­ген кез­де элек­трон­дық құрал­дар мен ас­пап­тар­ды қол­дан­са;

10. Жа­ры­лғыш заттар­ды қол­да­ну­мен

қорқыт­са;

11. Басқа жо­ла­у­шы­ларға және эки­паж мү­ше­лерінің жұ­мысы­на ке­дер­гі кел­тіретін қо­лай­сыз жағ­дай­лар ту­дыр­са;

12. Әуе­ком­па­ния мүл­кін бұз­са және/ неме­се оны әу­е­ке­месі бор­ты­нан алып шы­қ­са;

Он­дай жағ­дай­лар­да «Эйр Аста­на» АҚ жо­ла­у­шы­лар­дың өрес­кел жүріс-тұры­сын ал­дын алу және бол­дыр­мау үшін ке­лесі ша­ра­лар­ды қол­да­нуға құқы­лы: a) Жо­ла­у­шы­ны соңғы ме­кен­ге дей­ін

та­сы­мал­да­удан бас тар­ту; б) Жо­ла­у­шы­ны ұшып кел­ген ел­дің құқық қорғау ор­ган­да­ры­на тап­сы­ру және оны кей­ін­гі сол ел­дің за­ң­на­ма­сы­на сәй­кес жа­у­ап­кер­шілік­ке тар­ту.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.