ҚҰР­МЕТ­ТІ ТУ­РИ­СТЕР!

Tengri - - Air Astana | Useful Information -

Сіз­дер­ді өз істеріне жа­у­ап­сыз қа­рай­тын ту­ро­пе­ра­тор­лар­дан қорғау мақ­са­тын­да мем­ле­кет сыр­тқа шы­ғу ту­риз­мі са­ла­сын­да Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы аза­мат­та­ры­ның құқы­қта­рын ке­піл­деу жүй­есін құр­ды.

Егер сіз­дер ту­ро­пе­ра­тор әре­кет­терінің нәти­же­сін­де шет ел­де қал­саңы­здар және сіз­дер­ге же­дел кө­мек қа­жет бол­са, он­да «Ту­ри­стік Қа­мқор» жүй­есінің әкім­шісіне ха­бар­ла­сы­ңы­здар.

Қо­сым­ша ақ­па­рат www.fondkamkor.kz сай­тын­да

Қа­уырт желі те­ле­фо­ны +7-701-534-0580.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.