Құр­мет­ті «Эйр Аста­на» жо­ла­у­шы­сы!

Tengri - - Первая Страница -

2018 жы­лғы 29 қа­зан­да Ал­ма­ты­ның оңтүсті­гін­де­гі Тянь-шань та­у­ла­рын­да си­рек кез­де­сетін оқиға орын ал­ды: он­да ор­на­ты­лған қозға­лы­сқа се­зім­тал ка­ме­ра 21 се­кунд­тық бей­не­жа­з­ба түсір­ген, он­да ұрға­шы қар ба­ры­сы қос кү­ші­гін ер­тіп, қар басқан тау бөк­терін­де жай­лап ба­сып жүріп ба­ра­ды. Бұл әде­мі Panthera Uncia жа­байы мысы­ғы әл­деқа­шан

IUCN — Ха­лы­қа­ра­лық та­биғат қорғау одағы­ның қорға­ла­тын түр­лер тізі­міне ен­ген. Қар ба­ры­сы­ның та­биғи ме­кен­деу ор­та­сы­на адам­ның ба­сып кіруінің және бра­ко­ньер­лік­тің сал­да­ры­нан олар­дың жа­байы та­биғат­тағы са­ны 3500 ба­стан ас­пай­ды, со­лар­дың тек бір­не­ше жүзі Қа­за­қстан­ды ме­кен­дей­ді. Сон­ды­қтан жа­байы та­биғат­тағы жа­ну­ар­лар­ды қорға­у­мен ай­на­лы­са­тын ҚР Білім және ғы­лым ми­ни­стр­лі­гінің Зоо­ло­гия ин­сти­ту­ты жа­нын­дағы Wildlife Without Borders ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ы­мы­на де­ме­ушілік жа­сау «Эйр Аста­на» үшін — үл­кен құр­мет. Аста­на қа­ла­сын­да өт­кен біздің Embraer E2 ұшағы­мы­здың та­ны­сты­ры­лы­мын­да біз Wildlife Without Borders қо­ры­ның өкілі док­тор Юрий Гра­чевқа WWB ар­налған қа­ра­жат­ты та­быст­а­дық. Ол қар ба­ры­ста­ры ме­кен­дей­тін шалғай жер­лер­де пай­да­ла­ны­ла­тын көлік пен жаб­ды­ққа жұм­са­ла­ды.

E2 лай­нерінің ли­вре­я­сы қар ба­ры­сы түрін­де орын­далған. Бұл Юрий Гра­чев пен оның әріп­те­стерінің жұ­мысы­на на­зар ауда­ру мақ­са­тын­да жа­сал­ды. «Эйр Аста­на» ол үшін әлем­де­гі екін­ші опе­ра­тор болған ұшақ бү­гін­де ең за­ма­на­уи ай­мақтық лай­нер бо­лып та­бы­ла­ды. Өзінің ал­дын­дағы іза­ша­ры E190 ұшағы­мен са­лы­сты­рған­да кө­мір­тек ізінің ша­ма­мен 17%-ға едәуір аза­юы, сон­дай-ақ шуыл дең­гей­інің тө­мен­де­уі оның са­ло­нын, бәл­кім, бүкіл та­рих бой­ын­да ең ты­ныш са­лон ететін бо­лар, бұл Embraer және «Эйр Аста­на» ком­па­ни­я­ла­ры­ның авиа­ция са­ла­сын­дағы жоға­ры эко­ло­ги­я­лық стан­дарт­тарға бей­іл­ді­гін көр­се­те­ді. Биз­нес және эко­ном кла­стағы 108 жи­нақы оты­рғыш, ерекше жа­ры­қтан­ды­ру жүй­есі­мен жаб­ды­қталған са­лон және кірік­тіріл­ген ой­ын-са­уы­қтар жүй­есі біздің ай­мақтық бағыт­та­ры­мы­здағы са­пар­ла­ры­ңы­здың жай­лы­лы­ғын қам­та­ма­сыз ете­ді.

«Эйр Астан­амен» ұшу са­пар­ла­ры­ңыз жай­лы бол­сын!

Құр­мет­пен,

Пи­тер Фо­стер,

«Эйр Аста­на» әуе ком­па­ни­я­сы­ның пре­зи­ден­ті

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.