Nomad Club-қа

Tengri - - Air Astana | Nomad Club -

Егер Сіз әлі қа­ты­су­шы бол­ма­саңыз, он­да airastana.com сай­ты­на тір­келіңіз де, 300 000 ар­ты­қ­шы­лық беріл­ген жо­ла­у­шы­лар­дың қа­та­ры­на қо­сы­лы­ңыз. Бұл рет­те Сіз өз есебіңіз­ге бағ­дар­ла­маға кірудің ал­дын­дағы соңғы 12 ай ішін­де ұшқан са­пар­ла­ры­ңыз үшін ұпай­лар ен­гі­зе ала­сыз.

Ұпай­лар Сіздің есебіңіз­ге ен­гізілуі үшін, авиа­би­лет­ті брон­дау неме­се рей­ске тір­ке­лу кезін­де қа­ты­су­шы­сы кар­та­сы­ның нө­мірін көр­се­ту қа­жет. Те­гін жүл­делі би­лет­ті жа­зып бе­ру, қыз­мет көр­се­тудің кла­сын жоға­ры­ла­ту, бо­ну­стық ұпай­лар­ды са­тып алу мен есеп­тел­ме­ген ұпай­лар­ды қал­пы­на кел­ті­ру және басқа да оп­ци­я­лар бағ­дар­ла­маға қа­ты­су­шы­лар үшін әуе ком­па­ни­я­сы­ның airastana.com ре­сми сай­тын­да қол­жетім­ді. Бұ­дан бөлек, Сіз Air Astana Mobile App ұя­лы қол­дан­ба­сын­да вир­ту­ал­ды кар­та­ны пай­да­ла­на ала­сыз.

қол­дау ор­та­лы­ғы:

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.