Ес­кер­ту:

Tengri - - Air Astana | Useful Information -

Қа­уіп­сіздік та­лап­та­ры­на сәй­кес, бар­лық ра­дио- және элек­трон­дық жаб­ды­қты ұшу ре­жи­міне ауы­сты­ру қа­жет. «Ұшу ре­жи­мі» функ­ци­я­сы­мен жа­рақтал­маған құры­лғы­лар­ды то­лы­қтай өші­ру ке­рек.

Жаңа Boeing-767-300er әуе ке­ме­лерін­де және кей­бір Boeing 757-200 ұшақта­рын­да жо­ла­у­шы­ларға же­ке ой­ын-са­уық бей­не­жүй­есі беріледі, оны ұшу ба­сталған­нан аяқталғанға дей­ін пай­да­ла­нуға бо­ла­ды. Жоға­ры­да тізім­дел­ген ас­пап­тар­дың на­ви­га­ция және ра­дио­бай­ла­ныс жүй­е­лерінің жұ­мысы­на әсер ет­кені ту­ра­лы күдік туын­даған жағ­дай­да, әуе ке­месінің ко­ман­ди­рі жо­ла­у­шы­лар­дан ұшақ бор­тын­да бар­лық ас­пап­тар­ды пай­да­ла­ну­ды тоқта­ту­ла­рын та­лап ету­ге құқы­лы.

элек­трон­ды си­га­рет­тер­ді және соған ұқ­сас тетік­тер­ді, сон­дай-ақ олар­дың қо­салқы ба­та­ре­я­ла­рын жо­ла­у­шы­лар тек қол жү­гі­мен ға­на та­сы­мал­дай ала­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.