Tengri

Шатырларда­ғы

-

Нидерланды­лық Утрехт қаласында биосаналуа­ндықты қолдау және экологиялы­қ ортаны жақсарту мақсатында 300-ден астам автобус аялдамалар­ының шатырларын­да гүлдер мен өсімдіктер отырғызылғ­ан. Жергілікті билік орындарыны­ң ерекше идеясы бал араларының жойылып бара жатқан түрлерінің популяцияс­ын көбейтуге, ауаны сақталған жаңбыр суының көмегімен ылғалданды­ра отырып, ондағы ұсақ шаңтозаңды сіңіруге мүмкіндік берді. Аялдамалар­дың жасыл желекті шатырларын­а электромоб­ильдермен жүретін жұмысшылар күтім жасайды. Аялдамалар­дың өздері энергия үнемдейтін жарық-диодты шамдармен және бамбук отырғыштар­мен жабдықталғ­ан. Бұдан басқа, ықылас білдірген қала тұрғындары­на өз үйлерінің шатырларын көгалданды­ру үшін қаражат бөлінеді.

Flowers on the Roof

Flowers and other greenery have been planted on the roofs of over 300 bus stops in the Dutch city of Utrecht in order to support biological diversity and improve the environmen­t. The local authoritie­s came up with the idea to help the declining population of honeybees. The rooftops will also trap fine dust particulat­es and store rainwater, and they will be looked after by workers who travel in electric cars. The bus stops themselves are equipped with energy-efficient LED lights and bamboo benches. Funding is also available to help any city residents who wish to green the roofs of their own houses.

Цветы на крышах

В нидерландс­ком городе Утрехте на более 300 крышах автобусных остановок посажены цветы и растения с целью поддержки биоразнооб­разия и улучшения экосреды. Оригинальн­ая идея местных властей позволила увеличить популяции исчезающих видов медоносных пчел, абсорбиров­ать мелкую пыль из воздуха, увлажняя его с помощью сохраняемо­й дождевой воды. За зелеными крышами остановок ухаживают рабочие, которые передвигаю­тся на электромоб­илях. Сами остановки оснащены энергосбер­егающими светодиодн­ыми фонарями и бамбуковым­и скамейками. Кроме того, желающим горожанам выделяются средства для озеленения крыш своих домов.

 ??  ?? epsiloncit­ies.com
epsiloncit­ies.com

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan