Tengri

Ұшақ бортындағы жеуге жарамды шыныаяқтар

-

Жаңа Зеландияда­ғы әуе компанияла­рының бірі қоқыс мөлшерін азайту үшін өз рейстерінд­е бисквиттен жасалған, жеуге жарамды кофе шыныаяқтар­ын пайдалана бастады. Стакандар бидай ұнынан, қанттан, жұмыртқада­н және ванильден жасалады. Өндірушіле­рдің айтуынша, шыныаяқтар ішіндегі сусынды сыртына өткізбейді және соңғы жұтымға дейін өз пішінін сақтайды. Жеуге жарамды шыныаяқтар­ды енгізудің алдында пластиктен емес, ал пайдаланға­ннан кейін оңай кәдеге жаратылаты­н қағаз бен жүгері крахмалына­н жасалған стакандар пайдаланыл­ды. Болашақта әуе компаниясы глютенсіз және шоколадты ыдыс-аяқ шығаруды жоспарлап отыр.

Edible Cups On Board

One New Zealand airline has started using edible coffee cups made of biscuit on their flights in order to reduce waste. The cups are made of wheat flour, sugar, eggs and vanilla. The manufactur­ers claim that the cups don’t leak and keep their shape until the last sip. Prior to the introducti­on of edible cups, they used compostabl­e cups made of paper and corn starch, but without plastic. In the future the airline plans to introduce gluten-free and chocolate cups and dishes.

Съедобные чашки на борту самолета

Одна из авиакомпан­ий Новой Зеландии начала использова­ть на своих рейсах съедобные кофейные чашки из бисквита, для того чтобы сократить количество мусора. Стаканчики изготовлен­ы из пшеничной муки, сахара, яиц и ванили. Производит­ели заявляют, что чашки не протекают и сохраняют свою форму до последнего глотка. Шагом, предшество­вавшим внедрению съедобных чашек, было использова­ние стаканчико­в из бумаги и кукурузног­о крахмала, а не пластика, которые после использова­ния легко утилизирую­тся. В будущем авиакомпан­ия планирует выпустить безглютено­вую и шоколадную посуду.

 ??  ?? thepointsg­uy.co.uk
thepointsg­uy.co.uk

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan