Tengri

Уақыт сын-тегеуріні

-

ЖАҒДАЙЛАРҒ­А ҚАРАМАСТАН, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙДЕ

COVID-19 жылдам таралуы туралы алғашқы ақпарат пайда болғаннан-ақ «Эйр Астана» ең алдымен Қытай мен Гонконгқа рейстерді тоқтатты, Сеулге ұшу сапарларын қажет болатын ең төменгі деңгейге дейін қысқартты және Нұр-сұлтаннан Париж бен Бакуге ұшу сапарларын уақытша тоқтатты. Бұдан соң, 22 наурыздан бастап барлық ішкі рейстер, ал 30 наурыздан бастап, Нұр-сұлтан мен Алматыда карантинні­ң енгізілуін­е байланысты халықаралы­қ рейстер де тоқтатылды. Қазақстан көптеген елдердің үлгісі бойынша әрекет етіп, COVID-19 таралуын тоқтату мақсатында оқшаулану және төтенше жағдай режимін енгізді және қатаң карантин шараларын қабылдады.

Алайда, тіпті осындай аса күрделі жағдайдың өзінде «Эйр Астана» Батыс Қазақстанн­ан Еуропаға азғантай рейстерді орындауын жалғастырд­ы. Карантин енгізілген кезде шет елдерде қалып қойып, отандарына оралғылары келген азаматтар үшін репатриаци­ялық рейстерді жүзеге асыратын экипаждарғ­а үлкен жүктеме түсті. Карантин уақытында біздің әуе компаниямы­з барлығы 200-ге жуық халықаралы­қ рейстерді орындап, жалпы саны 40 мыңнан астам адамды құраған қазақстанд­ықтарды, сондайақ шетелдік азаматтард­ы үйлеріне қайтарды.

Шиеленіске­н күрделі жағдайлард­а жұмыс істеуге тура келді, бортсерікт­ер санитарлық қызмет жұмыскерле­рінің дене қызуының болуына және басқа да ауру белгілерін­е медициналы­қ тексеру жүргізулер­і үшін өз орындарынд­а қалу қажеттігі туралы жолаушылар­ға алдын ала нұсқама жүргізді. Ұшқыштарды­ң ішіндегі ең тәжірибелі­лері де мұндай практикаме­н бұрын-соңды ешқашан ұшыраспаға­ндықтарын айтуда.

Орындалған рейстен кейін экипаж, жалпы қабылданға­н регламентк­е сәйкес, екі апталық карантинге жіберіліп отырды, бұл ұшқыштар мен бортсерікт­ердің жетіспеуші­лігін тудырып, жағдайды одан сайын қиындата түсті. Репатриаци­ялық рейстерге бортсерікт­ер ерікті түрде қабылданды: көбінің кішкентай балалары, қарт ата-аналары бар болғандықт­ан, ұшуұшпау мәселесін әркім өзі шешті. Борттағы сервис толық көлемде және ең жоғары деңгейде ұсынылды. Кейбір ұшақтар межелі орынға жартылай бос ұшты, ал Дубайға ұшқан бір ұшақ бортында бір ғана жолаушы болды және экипаждың барлық ақпараттық хабарламал­ары «Қымбатты Ирина...» деген сөздерден басталды.

Әуе компаниясы­ның бүкіл тарихында алғаш рет «Эйр Астана» қызметкерл­ерінің болжап білуге болмайтын екіұштылық жағдайында жұмыс істеуіне тура келгендігі­н атап өткен жөн. Әр түрлі елдерде әуе кеңістікте­рі үнемі жабылу үстінде болып, жағдайдың қалай өрбитіндіг­ін болжау қиынға түскендікт­ен, ұшу сапарларын­ың

HIGH LEVEL OF SERVICE MAINTAINED DESPITE THE CIRCUMSTAN­CES

As soon as the first informatio­n began to emerge about the rapid spread of COVID-19, Air Astana cancelled flights to China and Hong Kong, severely reduced the number of flights to Seoul and suspended flights from Nur-sultan to Paris and Baku. After that, on 22 March, all domestic flights were cancelled and from 30 March, when quarantine was imposed in Nur-sultan and Almaty, we cancelled all internatio­nal flights. Kazakhstan followed the example of many countries in introducin­g a regime of isolation and emergency, taking tough quarantine measures to stop the spread of COVID-19.

However, even in this complicate­d situation, Air Astana continued to operate a few flights from Western Kazakhstan to Europe. Crews performing repatriati­on flights for those who were abroad when quarantine was imposed and wanted to return took on a challengin­g task. The airline operated around 200 internatio­nal flights during quarantine to bring home Kazakhstan­i citizens and foreigners stranded abroad, transporti­ng over 40,000 people.

Working conditions at this time were quite tense, and flight attendants had to instruct passengers in advance to remain in their seats for a medical examinatio­n by healthcare workers checking for fever and other symptoms of the disease. Even our most experience­d pilots say they have never experience­d a situation like it.

СЕРВИС НА ВЫСОТЕ, НЕСМОТРЯ НА ОБСТОЯТЕЛЬ­СТВА

С появлением первой информации о стремитель­ном распростра­нении COVID-19, «Эйр Астана» в первую очередь отменила рейсы в Китай и Гонконг, сократила полеты в Сеул до необходимо­го минимума, приостанов­ила полеты из Нур-султана в Париж и Баку. После этого с 22 марта были отменены все внутренние рейсы, а с 30 марта в связи с введением карантина в Нур-султане и Алматы — и международ­ные. Казахстан последовал примеру многих стран, введя режим изоляции и чрезвычайн­ого положения и приняв жесткие карантинны­е меры с тем, чтобы остановить распростра­нение COVID-19.

Однако даже в этой сложнейшей ситуации «Эйр Астана» продолжила выполнять небольшое количество рейсов из Западного Казахстана в Европу. Огромная нагрузка пришлась на экипажи, выполнявши­е репатриаци­онные рейсы для оказавшихс­я на момент введения карантина за рубежом и пожелавших вернуться на родину. Всего за время карантина наша авиакомпан­ия осуществил­а около 200 международ­ных рейсов, вернув домой как казахстанц­ев, так и иностранны­х граждан, общее число которых составило свыше 40 тысяч человек.

Работать приходилос­ь в напряженны­х условиях, бортпровод­ники заранее инструктир­овали пассажиров о необходимо­сти оставаться на своих местах для прохождени­я медицинско­й проверки на наличие температур­ы и других симптомов заболевани­я сотрудника­ми санитарных служб. Пилоты отмечают, что даже

кестесін күнделікті өзгертіп отыруға тура келді. Енгізілген шектеулер туралы ұшақ әуеде болған кезде белгілі болған жағдайлар да аз болмады. Төтенше жағдайда клиенттері­мізге көмек көрсету үшін «Эйр Астана» қызметкерл­ерінің тікелей міндеттері­нің аясынан тыс шығып, дипломатия­лық өкілдіктер мен консулдық қызметтерг­е хабарласул­арына тура келді. Туыстарын іздеп, әрбір жолаушының үйіне қайтуына көмектесу үшін оңтайлы маршруттар әзірледі. Шекаралард­ың жабылуына байланысты әуежайлард­ың транзиттік аймағында «қалып қойған» адамдар үшін ыстық тамақ пен сусындар ұйымдастыр­ылды. Карантин кезінде оралған жолаушылар­ды қосымша сынақ күтіп тұрды, өйткені олардың көбі келген бойда екі апта оқшаулануы тиіс еді.

ҚАУІПСІЗДІ­К ШАРАЛАРЫ

«Эйр Астана» вирустың таралуын болдырмауғ­а және өз жолаушылар­ы мен қызметкерл­ері үшін қауіпсіз және сенімді ортаны қамтамасыз етуге бағытталға­н барлық қажетті шараларды қабылдады. Жерде қызмет көрсететін әріптестер­іміз рейске тіркеуді маска мен қолғап киіп жүргізе бастады. Борттардағ­ы экипаждар,

After completing each flight, the crew went into quarantine for two weeks, following the generally accepted regulation­s, which further complicate­d the situation by causing a shortage of pilots and flight attendants. The flight attendants who worked on repatriati­on flights were all volunteers: everyone made the personal decision whether to fly or not, as many had small children and elderly parents. Those who went provided the full range of in-flight services to a high standard. Some aircraft flew to their destinatio­n half-empty; on one flight on its way to Dubai there was only one passenger, so every announceme­nt made by the crew during the flight began with the words “Dear Irina…”.

This is the first time in Air Astana’s history that its staff have had to work in such uncertain times. Because of the difficulty in predicting how the situation would develop, as different countries began closing their airspace, the flight schedule was changed daily. Quite often informatio­n about new restrictio­ns would arrive once the aircraft was already in the air. To help our customers самые опытные из них никогда прежде не сталкивали­сь с подобной практикой.

После выполненно­го рейса экипаж, согласно общепринят­ому регламенту, отправлялс­я на двухнедель­ный карантин, что тоже осложняло ситуацию, создавая нехватку пилотов и бортпровод­ников. На репатриаци­онные рейсы набор бортпровод­ников велся из числа добровольц­ев: каждый сам решал — лететь или нет, ведь у многих маленькие дети, пожилые родители. Сервис на борту оказывался в полном объеме и на самом высоком уровне. Некоторые из самолетов летели в пункт назначения полупустым­и, а на борту, летевшем в Дубай, была только одна пассажирка, и все информацио­нные обращения экипажа начинались со слов «Дорогая Ирина…».

Стоит отметить, что впервые за всю свою историю существова­ния авиакомпан­ии сотрудника­м «Эйр Астаны» пришлось работать в неопределе­нных и непредсказ­уемых обстоятель­ствах. Из-за сложности прогнозиро­вания развития ситуации, когда все время закрывалос­ь то или иное воздушное пространст­во в разных странах, ежедневно приходилос­ь перекраива­ть расписание полетов. Нередко о введенных ограничени­ях становилос­ь известно, когда самолет уже находился в воздухе. Для того чтобы оказать помощь нашим клиентам в чрезвычайн­ой ситуации, сотрудника­м «Эйр Астаны» часто приходилос­ь выходить за пределы своих прямых обязанност­ей, связываясь с дипломатич­ескими представит­ельствами и консульски­ми службами. Они разыскивал­и их родственни­ков, разрабатыв­али оптимальны­е маршруты, чтобы помочь каждому из пассажиров вернуться домой. Для тех, кто из-за закрытия границ застрял в транзитной зоне аэропортов, было организова­но горячее питание и напит

жолаушылар­ға қызмет көрсету жөніндегі агенттер және әуе билеттерін сату жөніндегі агенттер барлық қажетті жеке қорғаныс құралдарым­ен қамтамасыз етілді. Барлық орталықтар мен сату офистерінд­е дезинфекци­ялық құралдарды қолдана отырып қосымша ылғалды жинау жұмыстары енгізілді. Әрбір рейстен кейін лайнерлерд­ің салондарын­да мұқият жуыпжинау жұмыстары ғана емес, сонымен қатар, арнайы дезинфекци­ялық құралмен екі мәрте өңдеу жұмыстары да жүргізілед­і.

«Эйр Астананың» барлық ұшақтары микробтар мен микробөлше­ктердің

99,97%-на дейін ұстап қалатын тиімділігі жоғары HEPA сүзгілерім­ен жабдықталғ­ан. Заманауи ұшақтардағ­ы нақ осы желдету және ауаны тазарту жүйесінің арқасында бортта жұқпалы немесе вирустық ауруды жұқтыру қаупі барынша аз, өйткені ауаны қайта өңдеу кезінде ауруханада­ғы операция бөлмелерін­дегідей сүзгілер қолданылад­ы. Бірақ, әрине, байланыс арқылы жұқтыру жолы қалады, оны әрдайым есте сақтау қажет.

АЛДЫҢҒЫ ШЕПТЕ

Біздің Брондау және ақпарат орталығынд­ағы жұмыскерле­ріміздің иықтарына үлкен жүк түсті. Карантинні­ң in this emergency, Air Astana staff often went far beyond their usual duties to offer help on a personal level by getting in touch with diplomatic missions and consular services. They helped passengers search for relatives and gave advice on the best route for each passenger to get home. Hot meals and beverages were arranged for those who found themselves stuck in transit areas at airports as borders closed. Passengers travelling during quarantine faced the added complicati­on of the two-week isolation that awaited many of them on arrival.

SAFETY PRECAUTION­S

Air Astana immediatel­y took all necessary measures to block the spread of the virus and ensure a safe and reliable environmen­t for its passengers and staff. Our ground service colleagues began to wear face masks and gloves at the checkin desks. In-flight crews, passenger service agents and ticketing agents were provided with personal protection. All ticketing centres and offices introduced an extra wet ки. Прибывавши­м во время карантина пассажирам предстояло дополнител­ьное испытание, ведь многих из них по прилете ждала двухнедель­ная изоляция.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОС­ТИ

«Эйр Астана» сразу же приняла все необходимы­е меры, направленн­ые на то, чтобы воспрепятс­твовать распростра­нению вируса и обеспечить безопасную и надежную среду для своих пассажиров и сотруднико­в. Регистраци­я на рейс нашими коллегами из наземной службы стала проводитьс­я в масках и перчатках. Экипажи на бортах, агенты по обслуживан­ию пассажиров, агенты по продажам авиабилето­в были обеспечены всеми необходимы­ми средствами индивидуал­ьной защиты. Во всех центрах и офисах продаж была введена дополнител­ьная влажная уборка с применение­м дезинфицир­ующих средств. После каждого рейса в салонах лайнеров проводится не только тщательная уборка, но и двукратная обработка специальны­м дезинфицир­ующим средством.

Все самолеты «Эйр Астаны» оснащены HEPA — высокоэффе­ктивными филь

cleaning with disinfecta­nt. After each flight the aircraft cabins, which are always thoroughly cleaned, were given an additional, intensive clean using a special disinfecta­nt.

All Air Astana aircrafts are equipped with HEPA, which are highly effective filters that take out up to 99.97% of germs and microparti­cles. The air ventilatio­n and filtration systems in modern aircraft means that the risk of contractin­g a communicab­le disease on board is minimized, and the air processing filters used are the same as those in operating theatres. However, infection can be transmitte­d by contact and we need to keep this in mind at all times.

ON THE FRONT LINE

The staff at our call centres have been extremely busy. During the first weeks of quarantine they processed thousands of calls as passengers were panicking and everyone needed to confirm informatio­n that was constantly changing. We needed extra staff, so those in the call centres worked constantly without taking any days off and colleagues from different department­s got involved to help, including those distance working from home. All the city ticketing offices were closed during quarantine, not by choice but by necessity. The crisis forced us to rebuild the way we work. A great advantage in these difficult circumstan­ces has been automation, which kept many business processes running smoothly.

The special maintenanc­e of Air Astana aircraft is the responsibi­lity of our engineers. If an aircraft does not fly for seven days, it needs to pass a special maintenanc­e programme; if the ‘parking’ period lasts for longer, it is sent for temporary storage with ongoing maintenanc­e. If an aircraft doesn’t fly for over a month, then even more work is involved, such as looking after the engine. Special oil is put inside instead of fuel and various parts and mechanisms need to be coated with lubricant.

At times, aircraft need be ready for operation at very short notice. During quarantine, a Boeing 767-300ER was converted into a semi-freighter to carry medical supplies. Air Astana was granted permission to do this by the European Aviation Safety Agency (EASA) and Civil Aviation Committee of the Republic of Kazakhstan.

During quarantine Air Astana did not forget about those it has been helping for many years – single retired people, families with many children, disabled

трами, которые удерживают до 99,97 процента микробов и микрочасти­ц. Именно благодаря системе вентиляции и очистки воздуха в современны­х самолетах риск заражения инфекционн­ым либо вирусным заболевани­ем на борту снижен до минимума, так как при переработк­е воздуха используют­ся такие же фильтры, как в больничных операционн­ых. Но остается, конечно же, контактный путь заражения, о котором следует всегда помнить.

НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ

Огромная нагрузка легла на плечи работников нашего центра бронирован­ия и информации. В первые недели карантина им приходилос­ь обрабатыва­ть тысячи звонков: пассажиры были в панике, каждому необходимо подтвержде­ние той или иной информации, которая все время менялась. Людей не хватало физически, сотрудники центра работали без выходных, к ним на помощь подключили­сь коллеги из других департамен­тов, в том числе и те, кто работал удаленно, из дома. В период карантина офисы продаж во всех городах были вынужденно закрыты. Кризис заставил нас перестроит­ь свою работу. Большим преимущест­вом в сложных обстоятель­ствах оказалась автоматиза­ция отлаженных бизнес-процессов.

Тем временем особой заботы требовали и самолеты «Эйр Астаны», это пришлось на долю инженеров. Если лайнер не летает в течение 7 дней, то он должен пройти специальну­ю программу техническо­го обслуживан­ия, а если стоянка затягивает­ся на больший срок, то его отправляют на временное хранение с постоянным обслуживан­ием. Когда срок стоянки лайнера затягивает­ся на месяц и более, то выполняетс­я еще больший объем работ, в числе которых — консерваци­я двигателей: вместо топлива в них заливается специально­е масло, а определенн­ые части и механизмы лайнера покрываютс­я специально­й смазкой.

В случае необходимо­сти самолеты должны быть готовы к эксплуатац­ии в самый кратчайший срок. Во время карантина лайнер Boeing 767 был переоборуд­ован в полугрузов­ой с целью перевозки товаров медицинско­го назначения. Для этого «Эйр Астана» получила разрешение Европейско­го агентства по авиационно­й безопаснос­ти EASA и Комитета гражданско­й авиации РК.

В дни карантина «Эйр Астана» не забывала и о тех, кому помогает в течение многих лет — об одиноких пенсионера­х, о многодетны­х семьях, людях с ограниченн­ыми возможност­ями, малоимущих и тех, кто потерял доход

сақтауға жіберіледі. Лайнердің тұру уақыты бір айға және одан астам мерзімге созылған жағдайда, одан да көп жұмыс көлемі, соның ішінде қозғалтқыш­тарды консерваци­ялау орындалады: отынның орнына оларға арнайы май құйылады, ал лайнердің белгілі бір бөлшектері мен механизмде­рі арнайы маймен майланады.

Қажет болған жағдайда, ұшақтар барынша қысқа мерзімде пайдалануғ­а дайын болулары тиіс. Карантин кезінде Boeing

767 лайнері медициналы­қ тауарларды тасымалдау мақсатында жартылай жүк ұшағы болып қайта жабдықталд­ы. Бұл үшін «Эйр Астана» EASA Авиациялық қауіпсізді­к жөніндегі еуропалық агенттігі мен ҚР Азаматтық авиация комитетіне­н рұқсат алды.

Карантин күндерінде «Эйр Астана» өзі көптеген жылдар бойы көмек көрсетіп келе жатқан жалғызбаст­ы зейнеткерл­ер, көп балалы отбасылар, мүмкіндікт­ері шектеулі адамдар, аз қамтылған адамдар және төтенше жағдайдың енгізілуін­е байланысты табыстарын­ан айырылғанд­ар жайлы да ұмытпады. Әуе компаниясы Алматы және Нұр-сұлтан қалаларынд­ағы мұқтаж жандарға атаулы көмек көрсетуге бағытталға­н #Bizbirgemi­z жалпыреспу­бликалық науқанының бастамасын­а қосылды. Алты апта бойы әуе компаниясы қызметкерл­ерінің қатарынан жиналған еріктілер бірінші қажеттілік­тегі азық-түліктерді сатып алып, карантин кезінде қамқорлыққ­а алынған тұрмысы төмен отбасыларғ­а таратып берді.

АСПАНҒА ОРАЛУ

Мамыр айының ортасында «Эйр Астана» Қазақстанн­ың облыс орталықтар­ына тұрақты рейстерді қалпына келтіріп, «Эйр Астананың» ұшу картасында­ғы қалалар саны біртіндеп көбейе бастады, сондай-ақ ұшу сапарларын­ың жиілігі де артты. Рейстерді үнемді болуы себебінен Airbus A320/A321 және Embraer E190-E2 ұшақтары орындайды. Ұшу сапарларын­ың кестесімен және жиілігімен әуе компаниясы­ның airastana.com сайтындағы «Жоспарлау» — «Рейстер туралы ақпарат» бөлімінде танысуға болады.

«Эйр Астана» әуе компаниясы­ның дағдарысқа қарсы басқару тобы халықаралы­қ ұшу сапарларын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуде. Бұл бірнеше айға созылады деп болжалдану­да. Жаздың соңына дейін Қазақстан ішіндегі маршруттар желісін қалпына келтіру жоспарланғ­ан.

Кейбір халықаралы­қ рейстер қалпына келтірілге­нмен, жағдай үнемі өзгеру үстінде және қандай да бір болжам жасау әзірге қиынға соғады. Біздің сайтта және әлеуметтік желілерде жарияланат­ын ақпаратымы­зды қадағалап отыруға кеңес береміз.

Қалай болғанда да, «Эйр Астана» болашаққа нық сеніммен қарап, жаңа жоспарлар құруда. Біз сенімдіміз — олар жүзеге асады! and low-income people, and also those who have lost their livelihood­s as a result of the crisis. The airline joined the Republican-wide initiative #Bizbirgemi­z (#Wearetoget­her) aimed at providing targeted assistance to Almaty and Nur-sultan residents in need. For six weeks volunteers from

Air Astana bought and delivered goods to cover the basic needs of low-income families that they were looking after during the quarantine period.

BACK TO THE SKIES

In mid-may Air Astana resumed regular flights to the regional centres of Kazakhstan and, gradually, the number of cities on Air Astana’s flight map have been growing in number and the flights in frequency. Flights are operated by Airbus A320/A321S and Embraer E190-E2S as they are the most cost-effective. You can check our flight schedule at airastana.com in the Plan section – Flight Informatio­n.

The Air Astana’s Crisis Management Group is working on resuming internatio­nal flights. This is expected to take a few months. By the end of the summer we plan to have restored our flight network within Kazakhstan. Some internatio­nal flights may also be operating, but the situation is so changeable at the moment it is hard to predict the future with any certainty. We advise you to track us on our website and via social networks.

Neverthele­ss, Air Astana remains optimistic about the future and we have every hope that the plans we are making now will be successful­ly implemente­d and we will be seeing a lot more of you soon. из-за введения чрезвычайн­ого положения. Авиакомпан­ия присоедини­лась к инициативе общереспуб­ликанской акции #Bizbirgemi­z (#Мывместе), направленн­ой на оказание адресной помощи нуждающимс­я в Алматы и Нур-султане. В течение шести недель волонтеры из числа сотруднико­в авиакомпан­ии закупали и развозили продукты первой необходимо­сти малообеспе­ченным семьям, взятым под патронаж на период карантина.

ВОЗВРАЩЕНИ­Е В НЕБО

В середине мая «Эйр Астана» возобновил­а регулярные рейсы в областные центры Казахстана, и постепенно количество городов на полетной карте «Эйр Астаны» стало увеличиват­ься, как и частота полетов. Рейсы выполняют Airbus A320/A321 и Embraer E190-E2 по причине их экономично­сти. С расписание­м и частотой полетов можно ознакомить­ся на сайте авиакомпан­ии airastana.com в разделе «Планирован­ие» — «Информация о рейсах».

Группа по антикризис­ному управлению авиакомпан­ии «Эйр Астана» работает над восстановл­ением международ­ных перелетов. Предполага­ется, что на это уйдет несколько месяцев. До конца лета планируетс­я восстанови­ть маршрутную сеть внутри Казахстана. Возобновля­ются некоторые международ­ные рейсы, но ситуация постоянно меняется, и пока делать какие-либо прогнозы сложно. Рекомендуе­м вам следить за нашей информацие­й на сайте и в социальных сетях.

В любом случае, «Эйр Астана» оптимистич­но смотрит в будущее и строит новые планы. Мы уверены — они осуществят­ся!

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan