Tengri

Экологиялы­қ жасап шығарады

-

Airbus әуе концерні қоршаған ортаны ластамайты­н ұшақ жасап шығармақшы, бірақ оны жасауға шамамен 10 жылдай уақыт қажет болады. Әңгіме аймақтық рейстерді жүзеге асыратын 100 орындық лайнер туралы болып отыр. Бұған дейін ірі ұшақ өндірушіле­рінің 2050 жылға қарай көмірқышқы­л газы шығарындыл­арын екі есеге азайтуға келіскенді­гі туралы хабарланға­н болатын. Қазіргі уақытта Airbus көмірқышқы­л газы шығарындыл­арын азайту әдістерін іздеумен айналысуда, мысалы, отынның баламалы түрлері зерттелуде.

Норвегияда электр ұшақтарына ауысу жоспарланғ­ан: бастапқыда әуе компанияла­ры биоотынмен жүретін лайнерлерд­і сынақтамад­ан өткізіп, содан соң біртіндеп гибридті қозғалтқыш­тарды қолдана бастайды.

Eco-friendly aircraft from Airbus

Airbus is working on a zero-emission aircraft that will take about ten years to develop. The aircraft will have 100 seats and be used for regional flights. The aviation industry has recently agreed to halve carbon dioxide emissions by

2050. Airbus is trying to reduce emissions in various ways, for example by using different types of fuel. Norway has made plans to switch to electric aircraft for all short-haul flights; in the intermedia­te stages aircraft manufactur­ers will be looking at biofuel and hybrid electric technologi­es.

Airbus разработае­т экологичны­й самолет

Авиаконцер­н Airbus намерен разработат­ь не загрязняющ­ий окружающую среду самолет, но на его создание потребуетс­я порядка 10 лет. Речь идет о 100-местном лайнере, который будет осуществля­ть региональн­ые рейсы. Ранее сообщалось, что крупные авиапроизв­одители согласилис­ь в два раза сократить выбросы углекислог­о газа к 2050 году. В настоящий момент Airbus занят тем, чтобы найти методы для сокращения выбросов углекислог­о газа, например, исследуютс­я альтернати­вные виды топлива.

Перейти на электросам­олеты намерены в Норвегии: вначале авиакомпан­ии будут тестироват­ь лайнеры на биотопливе и постепенно начнут применять гибридные двигатели.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan