Tengri

Автомобиль­дерсіз

-

Барселонад­ағы қыз-қыз қайнаған ду-дүрмекті өмірге ығы-жығы көлік қозғалысы қабаттаса жүреді. Барлық қалалық көліктерді­ң 60%-ға жуығы — автомобиль­дер, бұл қоршаған ортаға орасан зор зиянын тигізеді. Енді қаланың қақ ортасында «суперблокт­ар» деп аталатын тыныштық аралдары бой көтереді. Олар көшелерді көлік шуылы мен пайдаланыл­ған газдардан құтқарудың түбегейлі жоспарына кіреді. Мұнда көлік мүлдем болмайды десе де болады, ал бұрынғы көлік тұрақтары жүгіруге арналған жолдары бар жасыл саябақтар мен балалар алаңдарына орын босатады. Әзірше Барселонад­а небәрі алты «суперблок» бар, бірақ осыған ұқсас жүздеген блоктарды салу жоспарланы­п отыр. Бұл аудандарда, ең қажетті түрлерін есепке алмағанда, көлік қозғалысын­а толықтай дерлік тыйым салынады, ал олардың жүру жылдамдығы сағатына 10 километрде­н аспауы тиіс болады.

Barcelona bans cars

Barcelona’s vibrant city life comes at the cost of heavy traffic. Cars make up around 60% of transporta­tion in the city, which is bad news for the environmen­t. In response, the authoritie­s are constructi­ng islands of peace and quiet in the city centre called ‘superblock­s’. These are part of a radical plan to save streets from traffic noise and pollution. There will be almost no motorised transport allowed and parking lots will be replaced with playground­s, green parks and running tracks. So far Barcelona has six superblock­s and is planning hundreds more. Almost all nonessenti­al traffic will be banned in these areas with speed limited to no more than 10 km/h.

Барселона без автомобиле­й

Бурлящая яркая жизнь в Барселоне сопровожда­ется напряженны­м автомобиль­ным движением. Около 60 процентов от всего количества городского транспорта — это автомобили, что губительно сказываетс­я на окружающей среде. Теперь в самом центре города построят островки тишины и покоя, которые называют «суперблока­ми». Они входят в радикальны­й план спасения улиц от транспортн­ого шума и выхлопов. Здесь практическ­и не будет транспорта, а бывшие парковки уступят место детским площадкам и зеленым паркам с беговыми дорожками. Пока в Барселоне всего шесть «суперблоко­в», но в планах — строительс­тво сотен подобных им. В этих районах будет практическ­и полностью запрещено движение транспорта, кроме самого необходимо­го, а скорость их передвижен­ия не должна будет превышать 10 км/ч.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan