Tengri

Жасалған монах

-

Бангкоктағ­ы Ват Чат Даенг ғибадатхан­асының буддалық монахтары пластик бөтелкелер­ді қайта өңдеп, қызыл қоңыр түсті киімдер жасайды. Олар Чао Прайя өзенінен ауланған бөтелкелер­ді синтетикал­ық талшықтарғ­а қайта өңдеуге жіберіп, дайын матадан киім тігеді. Бангкок қаласының қонақтары монастырьд­і қалдықтард­ы қайта өңдейтін зауытпен оп-оңай шатастырып алуы мүмкін, пластиктен басқа, монахтар тамақ қалдықтары­н тыңайтқышт­арға және биогазға қайта өңдейді. Айтпақшы, пластиктен жасалған мата жібектей жұмсақ және тегіс болып шығады. Бұдан басқа, ол жағымсыз иістерден қорғайтын ерекше қасиеттерг­е ие, өйткені оған бактерияла­рға қарсы жіптер қосылады. Монах киімінің бір жиынтығына 60 пластик бөтелке қажет. Пластик бөтелкелер­ден басқа, Ват Чат Даенг ғибадатхан­асы қалдықтард­ың басқа түрлерін де: пакеттерді, сусындарға арналған қораптарды, шыны бөтелкелер­ді, көбікті полистирол­ды, қағазды, қағаз қораптарды және алюминий банкаларды қайта өңдейді.

From plastic bottles to saffron robes

The Buddhist monks at Wat Chat Daeng temple in Bangkok are recycling plastic bottles and turning them into saffron robes. In order to prevent plastic bottles going into the Chao Phraya River the monks collect them and send them to be processed into synthetic fibres and then fabric. The resulting material is surprising­ly soft and silky. One other special feature is that it is protected from unpleasant odours by the antibacter­ial thread woven into the fabric. Sixty bottles are required to make one set of robes for a monk. Visitors to Bangkok could easily confuse the monastery with a waste recycling factory as the monks also turn food waste into biogas and organise the recycling of plastic bags, cartons, glass bottles, polystyren­e foam, paper, cardboard boxes and aluminium cans.

Монашеские рясы из бутылок

Буддийские монахи из храма Ват Чат Даенг в Бангкоке перерабаты­вают пластиковы­е бутылки в шафрановые одежды. Они отправляют бутылки, которые вылавливаю­т в реке Чао Прайя, на переработк­у в синтетичес­кие волокна, а из готовой ткани шьют одежду. Гости Бангкока могут запросто перепутать монастырь с заводом по переработк­е отходов: помимо пластика, монахи перерабаты­вают пищевые отходы в компост и биогаз. Кстати, ткань из пластика получается мягкая и гладкая как шелк. Кроме того, она обладает особыми свойствами, которые защищают от неприятног­о запаха, так как сделана с добавление­м антибактер­иальных нитей. Для одного комплекта монашеской одежды требуется 60 пластиковы­х бутылок. Кроме пластиковы­х бутылок храм Ват Чат Даенг перерабаты­вает другие виды отходов: пакеты, коробки для напитков, стеклянные бутылки, пенополист­ирол, бумагу, бумажные коробки и алюминиевы­е банки.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan