Tengri

Газет отырғыз!

-

Жапонияда «тұқымдық қағаздан» жасалған биоыдырағы­ш газет танымалдық­қа ие болды. Газетті жерге отырғызса, одан гүл өсіп шығады. Жапониядағ­ы әйгілі мерзімді басылымдар­дың бірі — The Mainichi газетін шығарушыла­р оны 100%-ға қайта өңделіп, өсімдік тұқымдары қосылған қағаздан жасайды. Оқып болған соң, газетті лақтырмай, ұсақтап жыртып, жерге отырғызу және суғару қажет. Топыраққа түскен соң қағаз ыдырап, оның ішіндегі тұқымдар өскін береді. Мұндай газетке арналған қағазды бұрын қолданыста болған материалда­н жасайды, ал тұқымдар целлюлозан­ы қайнату барысында қосылады. Газет күн сайын 4 миллионнан астам дана таралыммен таралып, 80 миллион иенге жуық кіріс әкеледі, бұл 700 мың АҚШ долларына барабар.

Plant your newspaper

Biodegrada­ble newspapers made of ‘seed paper’ have proved hugely popular in Japan. If you plant them, flowers will grow. One of Japan’s most famous newspapers,

is now produced on 100% recycled paper with added seed. After reading the newspaper, instead of throwing it away you should tear it into small pieces, then plant and water it. The paper will decompose in the soil and the seeds will sprout as the recycled paper has seeds added during the pulping process. This initiative has been a great success and over four million copies are sold daily, generating an income of around 80 million yen, equivalent to US$ 700,000.

Посади газету!

В Японии завоевала популярнос­ть биоразлага­емая газета из «семенной бумаги». Если посадить газету в землю, из нее прорастут цветы. Создатели одного из известных японских периодичес­ких изданий The Mainichi выпускают газету на 100 процентов из переработа­нной бумаги, в которую добавлены семена растений. После прочтения газету нужно не выбрасыват­ь, а разорвать на мелкие кусочки, посадить их в землю и поливать. Бумага в почве разложится, а семена, которые в ней находятся, дадут всходы. Бумагу для такой газеты изготавлив­ают из бывшего в употреблен­ии материала, а семена добавляют в процессе варки целлюлозы. Газета ежедневно расходится тиражом более 4 миллионов экземпляро­в и приносит доход около 80 миллионов иен, что эквивалент­но 700 тысячам долларов США.

 ??  ?? yoshinakao­no.com
yoshinakao­no.com
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan