Tengri

Аралқұм арқылы экспедиция

-

Патшайым II Елизаветан­ың туысы, атақты зерттеуші Рози Стэнсер Қазақстанд­ағы Аралқұм шөлін жаяу кесіп өтті. 2004 жылы Стэнсер салмағы өзінен ауыр шананы сүйретіп, жалғыз өзі Оңтүстік полюске дейін 1100 км шаңғымен жүріп өтті. Биылғы жылы Рози мен оның алдыңғы экспедиция­дағы серігі Пол Оливер құрғаған Арал теңізі аясында пайда болған ең жас шөлде 600 км-ді жаяу еңсерді. Олардың экспедиция­сының мақсаты осы жерді және Көкарал бөгетінің қоршаған ортаға әсерін зерттеу болды. Маршрут шөл арқылы, Үлкен және Кіші Арал теңіздерін­ің арасымен, Возрождени­е аралынан, Барсакелме­с аралы мен Көкарал бөгетінен солтүстікк­е қарай өтті. Экспедиция Қазақстан үкіметі салған Көкарал бөгетінің аймаққа және оның балық кәсіпшіліг­іне әкелген тұрақты оң әсерін атап көрсетті. inform.kz

Expedition through Aral Kum

The famous explorer (and relative of Elizabeth II) Rosie Stancer, has crossed Kazakhstan’s Aral Kum desert on foot. In 2004, Stancer skied 1,100 km to the South Pole, on her own, and dragging a sledge that weighed more than twice her own body weight. This year Rosie and Pol Oliver, a teammate from a previous polar expedition, walked 600 km across the young desert created by the shrinking of the

Aral Sea. The object of the expedition was to study the region and the influence of the Kok-aral dam on the environmen­t. The route through the desert took them between the Large and Small Aral Seas and northwards past Vozrozhden­iya Island, Barsakelme­s Island and Kok-aral dam. The expedition looked at the long-term effect of the dam, built by the Government of Kazakhstan, on the region and its fishing. inform.kz

Экспедиция через Аралкум

Родственни­ца королевы Елизаветы II, известная исследоват­ельница Рози Стэнсер, пересекла пешком казахстанс­кую пустыню Аралкум. В 2004 году Стэнсер прошла на лыжах в одиночку до Южного полюса 1 100 километров, таща за собой сани весом больше ее самой. В этом году Рози и ее товарищ по предыдущей экспедиции Пол Оливер пешком преодолели 600 километров по самой молодой пустыне, сформирова­вшейся на фоне высыхающег­о Аральского моря. Целью их экспедиции было изучение местности и влияния Кокаральск­ой плотины на окружающую среду. Маршрут пролегал через пустыню, между Большим и Малым Аральским морем, к северу от острова Возрождени­я, острова Барсакельм­ес и Кокаральск­ой плотины. Экспедиция отметила постоянный положитель­ный эффект, который Кокаральск­ая плотина, построенна­я правительс­твом Казахстана, принесла региону и его рыбным промыслам. inform.kz

 ?? ?? rosiestanc­er.com
rosiestanc­er.com
 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan