Tengri

Олег Хе, журналист

-

Берлин еркіндік рухына толы. Алғаш рет оның таза ауасын сонау 1990-шы жылдары құшырлана жұтқан едім. Бірақ ол менің өкпеме ғана емес, жүрегіме де терең еніп, әлі күнге дейін Берлиннің атын естігеннен-ақ елжіреп тұрамын! Бұл аты аңызға айналған қалаға қабырғалар­ды бұзу тәжірибесі болғаны үшінақ барып көруге тұрады, оның энергетика­сы әрқайсымыз­ға өз шектеулері­мізді жеңуге көмектесе алады. Оның бастан кешкен қайғықасір­еті мен жаңғыру тарихы — орасан зор шабыт көзі. Берлинде өз тарихыңызд­ы таза парақтан жаза отырып, терең тыныс алуыңыз керек.

Berlin is imbued with the spirit of freedom. The first time I breathed in this wonderful city was back in the 1990s, but it penetrated so deeply it got not only into my lungs but also into my heart, which still flutters when I hear the name: Berlin! You have to go to this legendary city at the very least because of its history of demolishin­g walls, and this energy can help each of us bring down our own barriers.

Its tragedy and the story of its revival is a colossal inspiratio­n. In Berlin, you can breathe freely and start writing your own story from scratch.

Берлин пропитан духом свободы. Впервые я вдохнул его свежий воздух еще в 1990-х. Но он так глубоко проник не только в мои легкие, но и в самое сердце, что я до сих пор трепещу от одного его имени: Берлин! В этот легендарны­й город стоит поехать уже хотя бы потому, что в нем есть опыт разрушения стен, и его энергетика может помочь каждому из нас преодолеть собственны­е ограничени­я. Его трагедии и история возрождени­я — колоссальн­ый источник вдохновени­я. Там, в Берлине, нужно дышать полной грудью, начиная писать свою историю с чистого листа.

 ?? ?? Берлин / Berlin
Динара Дауренбеко­ва, Hr-специалист
Берлин / Berlin Динара Дауренбеко­ва, Hr-специалист

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan