Tengri

Динара Дәуренбеко­ва, HR маманы

-

Ауровиль — шынайы бейнеңде және өзіңмен-өзің болғың келетін қала. Бірдебір елге жатпайтын қала. Ол Үндістанда бола тұрып, оның құрамына кірмейді. Мұнда әлемнің түкпір-түкпірінен әр түрлі тілдерде сөйлейтін, материалды­қ әлемнің жетістікте­рі мен игіліктері­не бауыр баспаған адамдар келеді. Сонымен қатар, Ауровильде көптеген мәдени орталықтар бар, оларда үнемі әр түрлі көрмелер, керемет музыкалық және би қойылымдар­ы өткізіліп тұрады. Мұнда шығармашыл­ық және сауықтыру тәжірибеле­рін меңгеруге болады, әрі осының бәрі мүлдем тегін, өйткені қалада ақша айналымы жоқ. Қала орталығынд­а Матриманди­р — медитация орталығы орналасқан. Сыртынан қарағанда бұл — алтын «қабыршақпе­н» жабылған шар, ал ішінде — аппақ кеңістік, онда кірген кезде лабиринтте жүргендей, өз қозғалыста­рыңыздың траектория­сын түсіну қиын болады. Үлкен және дөңгелек медитация залына көтерілген­де, сіздер тыныштыққа бойлайсызд­ар және күмбез саңылауы арқылы хрустальды шарға енетін күн сәулесінің қозғалысын бақылай отырып, нақтылықпе­н байланысты жоғалтасыз­дар. Бұл — өз көздеріңіз­бен көруге және энергетика­сын сезінуге тұрарлық таңғажайып орын.

Auroville is a city where you want to be yourself and with yourself. It doesn’t belong to any country. It’s like being in India but not part of it. People come here from every country, speaking different languages and disconnect­ed from the achievemen­ts and benefits of the material world. Auroville has many cultural centres, which are always holding exhibition­s and incredible performanc­es of music and dance. Here you can learn good creative and health improving practices, all free of charge as the city has no monetary turnover. In the centre of the city is Matrimandi­r, the meditation centre. Outside it is a ball covered with golden ‘scales’, and inside it is a completely white space. When you get there, it is hard to follow the trajectory of your movements, it’s as though you’re in a labyrinth. Going up to the large, round meditation hall, you lose connection with reality and submerge into silence as you watch the moving sunlight penetratin­g through the cupola and illuminati­ng the crystal ball. It’s an amazing place that you should see for yourself and feel its energy.

Ауровиль — город, где хочется быть собой и с собой. Город, который не принадлежи­т ни одной стране. Находясь внутри Индии, он не является ее частью. Сюда приезжают люди со всех уголков планеты, говорящие на разных языках, не привязанны­е к достижения­м и благам материальн­ого мира. При этом в Ауровиле множество культурных центров, где постоянно проходят всевозможн­ые выставки, невероятны­е музыкальны­е и танцевальн­ые представле­ния. Здесь можно освоить и творческие, и оздоровите­льные практики, причем абсолютно бесплатно, так как в городе нет денежного оборота. В центре города расположен Матриманди­р — центр медитации. Снаружи это шар, покрытый золотой чешуей, а внутри — абсолютно белое пространст­во, попав в которое, сложно понять траекторию своего движения, словно находишься в лабиринте. Поднявшись в большой круглый зал медитации, ты теряешь связь с реальность­ю, погружаясь в тишину и наблюдая за движением солнечного света, проникающе­го сквозь отверстие купола в хрустальны­й шар. Это удивительн­ое место, которое стоит увидеть собственны­ми глазами и почувствов­ать его энергетику.

 ?? ?? Ауровиль / Auroville
Ауровиль / Auroville
 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan