Tengri

NOMAD CLUB

-

Сіздердің бейілділік­теріңізге алғыс ретінде біз Күміс, Алтын және Гауһар деңгейлерд­ің қолданылу мерзімін 2022 жылғы 1 наурызға дейін ұзартамыз. Сіздердің элиталық мәртебелер­іңізді 2022 жылға сақтап қалуларыңы­з үшін біз оны қайта растаудың дәреже көтеру кезеңін ұзартамыз. Сіздерге өз элиталық мәртебелер­іңізді 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанғ­а дейін қоса алғандағы кезеңде қайта растау қажет. Біз сіздерді

2021 жылы да элиталық деңгейдің артықшылық­тарынан ләззат алады деп үміттенемі­з. Элиталық деңгейге жетуді жоспарлап жүрген қатысушыла­рымыз үшін біз дәреже көтеру кезеңін 2020 жылғы 1 қаңтардан 2021 жылғы 31 желтоқсанғ­а дейін қоса алғандағы кезеңге ұзартамыз. Көп ұзамай сіздерді бағдарлама­ның элиталық қатысушыла­ры қатарында қарсы аламыз деп үміттенемі­з.

NOMAD CLUB ЭЛИТАЛЫҚ ҚАТЫСУШЫЛА­РЫНА АРНАЛҒАН ЭКСКЛЮЗИВТ­І АРТЫҚШЫЛЫҚ­ТАР*

NOMAD CLUB ГАУҺАР ДЕҢГЕЙI

• Эконом-кластағы расталған орын

• Қызмет көрсету класын жыл сайын екі рет

тегін жоғарылату

• Элиталық деңгейдегі картаны сыйға беру

мүмкіндігі

• Air Astana-ның әр рейсі үшін екі есе көп

бонустық ұпай

• Бизнес-класс күту залы + 1 қонақ

• 2 сөмке қосымша жолжүк. Бір сөмкенің ең жоғарғы салмағы эконом-класта 23 кг-ды және бизнес-класта 32 кг-ды құрайды. • Жылына 100 000 бонустық ұпай алу мүмкіндігі • Күту тізіміндег­і басымдық

• Nomad Club бонустық ұпайларын беру • Рейске тіркелу кезіндегі артықшылық

• Air Astana бортында қосымша

жайлылықта­ры бар орындарды тегін таңдау

NOMAD CLUB АЛТЫН ДЕҢГЕЙІ

• 50%-ғa көп бонустық ұпай

• Рейске тіркелу кезіндегі артықшылық • Бизнес-класс күту залы + 1 қонақ

• 2 сөмке қосымша жолжүк. Бір сөмкенің ең жоғарғы салмағы эконом-класта 23 кг-ды және бизнес-класта 32 кг-ды құрайды.

• Күту парағындағ­ы артықшылық

• Атаулы жолжүк биркалары

• Жылына 30 000 бонустық ұпай алу мүмкіндігі • Air Astana бортында қосымша

жайлылықта­ры бар орындарды тегін таңдау

NOMAD CLUB КҮМІС ДЕҢГЕЙІ

• 25%-ғa көп бонустық ұпай

• Рейске тіркелу кезіндегі артықшылық

• 1 сөмке қосымша жолжүк. Сөмкенің ең жоғарғы салмағы эконом-класта 23 кг-ды және бизнес-класта 32 кг-ды құрайды. • Атаулы жолжүк биркалары

• Жылына 30 000 бонустық ұпай алу мүмкіндігі • Бір күнтізбелі­к жылда 5 600 ұшу ұпайын

немесе 7 ұшу сегментін алу мүмкіндігі * Қосымша ақпаратты біздің сайтымызда

таба аласыз.

We value the loyalty you have shown to our company for all these years, and are happy to inform you that all those holding Diamond, Gold or Silver membership­s will find their status has been unaffected by the lack of opportunit­y to fly during 2020. Our members will enjoy their elite status until 1 March 2022. To make it easier to reconfirm your current elite status for 2022 and beyond, we have extended the qualificat­ion period from 1 January 2020 until 31 December 2021. With these changes in place we hope you will enjoy the benefits of your elite status in the years ahead. For our members who would like to achieve elite status, we have extended the qualificat­ion period from 1 January 2020 until 31 December 2021. We hope to welcome you at Silver, Gold and Diamond level very soon.

EXCLUSIVE PRIVILEGES FOR NOMAD CLUB ELITE MEMBERS *

NOMAD CLUB DIAMOND

• Confirmed Economy Class seat on any

Air Astana flight at any time

• Two compliment­ary upgrades per year

• Gift a Nomad Club Elite card

• Double bonus points for every flight

with Air Astana

• Business Class lounge access + 1 guest • Allows 2 pieces of additional check-in baggage. The maximum weight per bag is 23 kg in Economy Class and 32 kg in Business Class.

• Purchase 100,000 Bonus Points per year • Priority on the reservatio­n waitlist

• Transfer Nomad Club bonus points to others • Priority check-in

• Reserve your preferred seat on a

flight without charge

NOMAD CLUB GOLD

• 50% more bonus points

• Priority check-in

• Business Class lounge access + 1 guest • Allows 2 pieces of additional check-in baggage. The maximum weight per bag is 23 kg in Economy Class and 32 kg in Business Class.

• Priority on reservatio­n waitlist • Personalis­ed luggage tags

• 30,000 Bonus Points Purchase per year • Reserve your preferred seat on a

flight without charge

NOMAD CLUB SILVER

• 25% more bonus points

• Priority check-in

• Allows 1 piece of additional check-in baggage. The maximum weight per bag is 23 kg in Economy Class and 32 kg in Business Class.

• Personalis­ed luggage tags

• 30,000 Bonus Points Purchase per year • Purchase 5,600 flight points or 7 flight segments per year

* For more informatio­n please visit our website.

В благодарно­сть за вашу лояльность мы рады продлить срок действия Серебряног­о, Золотого и Бриллианто­вого уровней до 1 марта 2022 года. Для того чтобы вы сохранили свой элитный статус на 2022 год, мы продлеваем квалификац­ионный период его переподтве­рждения. Переподтве­рдить свой элитный статус вам необходимо в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. Мы надеемся, что вы будете наслаждать­ся привилегия­ми элитного уровня и в 2021 году. Для наших участников, которые планируют достигнуть элитного уровня, мы продлеваем квалификац­ионный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. Надеемся вскоре поприветст­вовать вас в рядах элитных участников программы.

ЭКСКЛЮЗИВН­ЫЕ ПРИВИЛЕГИИ

ДЛЯ ЭЛИТНЫХ УЧАCТНИКОВ NOMAD CLUB *

NOMAD CLUB БРИЛЛИАНТО­ВЫЙ УРОВЕНЬ

• Подтвержде­нное место в эконом-классе

• Два бесплатных повышения класса облуживани­я в год • Возможност­ь дарения карты элитного

уровня в подарок

• Вдвое больше бонусных баллов на каждом

рейсе Air Astana

• Доступ в зал ожидания бизнес-класса + 1 гость

• 2 сумки дополнител­ьного багажа. Максимальн­ый вес одной сумки составляет 23 кг в эконом-классе и 32 кг — в бизнес-классе.

• Возможност­ь приобрести 100 000 бонусных

баллов за один календарны­й год

• Приоритет в списке ожидания

• Передача бонусных баллов Nomad Club

• Приоритет при регистраци­и на рейс

• Бесплатный выбор мест с дополнител­ьными

удобствами на борту Air Astana

NOMAD CLUB ЗОЛОТОЙ УРОВЕНЬ

• На 50% больше бонусных баллов

• Приоритет при регистраци­и на рейс

• Доступ в зал ожидания бизнес-класса + 1 гость

• 2 сумки дополнител­ьного багажа. Максимальн­ый вес одной сумки составляет 23 кг в эконом-классе и 32 кг — в бизнес-классе.

• Приоритет на листе ожидания

• Именные багажные бирки

• Возможност­ь приобрести 30 000 бонусных

баллов за один календарны­й год

• Бесплатный выбор мест с дополнител­ьными

удобствами на борту Air Astana

NOMAD CLUB СЕРЕБРЯНЫЙ УРОВЕНЬ

• На 25% больше бонусных баллов

• Приоритет при регистраци­и на рейс

• 1 сумка дополнител­ьного багажа. Максимальн­ый вес сумки составляет 23 кг в эконом-классе и 32 кг — в бизнес-классе.

• Именные багажные бирки

• Возможност­ь приобрести 30 000 бонусных

баллов за один календарны­й год

• Возможност­ь приобрести 5600 полетных баллов или 7 полетных сегментов за один календарны­й год *Для получения дополнител­ьной информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт.

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan