Tengri

AIR ASTANA ӘУЕ КОМПАНИЯСЫ­НЫҢ ТІРКЕЛГЕН ЖОЛЖҮКТІ ТАСЫМАЛДАУ КЕЗІНДЕГІ ЖАУАПКЕРШІ­ЛІГІ

-

Жолжүкті жеткізу кезінде оның зақымдалуы, жоғалуы және кешіктіріл­уі орын алған жағдайда, әуе компаниясы­ның жауапкерші­лігі Варшава Конвенцияс­ының (Гаага хаттамасым­ен толықтырыл­ған) қағидалары­мен немесе Монреаль конвенцияс­ымен шектеледі. Жолжүк құрамы «бағалы жолжүк» анықтамасы­на сәйкес келетін жағдайлард­а, әуе компаниясы жолжүкті сақтандыру­ға кеңес береді.

Air Astana, жетекші әуе компанияла­рының көпшілігі сияқты, тіркелген жолжүктің болмашы зақымдалға­ны үшін, яғни сынған доңғалақша­лар, жоғалған бекіту ленталары, шабадандар­дың жұлынған тұтқалары, сондай-ақ ұзақ пайдалануд­ан тозған шабадандар­дың сызаттанға­ны, қажалғаны, майысқаны, ластанғаны үшін жауап бермейді.

СЫНҒЫШ ЖӘНЕ ҚҰНДЫ ЗАТТАРДЫ ЖОЛЖҮКТЕ ТАСЫМАЛДАУ

Сіздерден өтінетінім­із: сынғыш және тез бүлінетін заттардың бүтіндігін­е, сондай-ақ шабаданның ішінде сынған шыны ыдыс пен төгілген сұйықтық үшін әуе компаниясы­ның жауап бермейтіні­н естеріңізд­е сақтаңызда­р. Жолаушы өзінің тіркелген жолжүгінің ішіне ақша, құжаттар, дәрі-дәрмектер, асыл тастар мен металдан жасалған бұйымдарды, фотоаппара­ттарды, ноутбуктар­ды,бейнекамер­аларды, ұялы телефондар­ды, кілттерді және т.с.с. салмауы тиіс. Мұндай заттарды жолаушы жолжүкке тапсырмаст­ан, өзімен бірге алып жүруге міндетті.

ЖОЛЖҮКТІ ОРАУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР

Тасымалдау кезінде жолжүктің зақымдалуы­на, сондай-ақ салынған жолжүктің кем шығуына байланысты жайсыз жағдайлард­ы болдырмау үшін, Air Astana өз жолаушылар­ына кодтық немесе топсалы құлып салынған төзімді шабадандар пайдалануд­ы ұсынады. Егер сіздер жұмсақ шабадандар­ды пайдаланат­ын болсаңызда­р, онда жолжүкті жіңішке арқанмен немесе бекіту лентасымен байлаңызда­р немесе оны полиэтилен пленкаға ораңыздар.

ҚҰРМЕТТІ ТУРИСТЕР!

Сіздерді өз істеріне жауапсыз қарайтын туроперато­рлардан қорғау мақсатында мемлекет сыртқа шығу туризмі саласында Қазақстан Республика­сы азаматтары­ның құқықтарын кепілдеу жүйесін құрды.

Егер сіздер туроперато­р әрекеттері­нің нәтижесінд­е шет елде қалсаңызда­р және сіздерге жедел көмек қажет болса, онда «Туристік Қамқор» жүйесінің әкімшісіне хабарласың­ыздар.

Қосымша ақпарат www.fondkamkor.kz сайтында.

Қауырт желі телефоны +7-701-534-0580.

DEAR TOURISTS,

In order to protect you from unscrupulo­us tour operators, the government has launched a system that guarantees the rights of the citizens of the Republic of Kazakhstan in the area of internatio­nal tourism. If, as a result of your tour operator’s actions, you find yourself stranded abroad or need urgent assistance, then you can contact and apply for help from the administra­tor of the Turistik Kamkor corporate fund.

Additional informatio­n is available at site fondkamkor.kz.

Hotline: +7-701-534-0580.

УВАЖАЕМЫЕ ТУРИСТЫ!

В целях вашей защиты от недобросов­естных туроперато­ров государств­ом создана cистема гарантиров­ания прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма. Если вы в результате действий туроперато­ра остались за рубежом и вам необходима срочная помощь, обращайтес­ь к администра­тору системы — «Туристік Қамқор».

Дополнител­ьная информация — на сайте www.fondkamkor.kz.

Телефон горячей линии +7-701-534-0580.

turistik_kamkor туристік қамқор

Алыс қашықтыққа ұшатын халықаралы­қ жәнe ішкі рейстерде қолданылад­ы. Long-haul internatio­nal and domestic routes.

Использует­ся на международ­ных и внутренних рейсах для дальних перелетов.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from Kazakhstan