Fƒ≤ ’ Séëf:¢ ëj≥ Πdª ÚÆWGƑ VGÎY’G¢

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Q iGC ôjRh üàb’GOÉ° fƒ≤ ’ SÉëf¢ ¿ øe{ M≥ ÚæWGƒŸG hõædG∫ G¤ ûdGQÉ° ´ VGÎY’Gh,¢ cª É ΠY≈ ùŸG° ÚdhƒD ‘ ùdGΠ° ᣠG¿ jGƒeƒ≤ Éà fhôj¬ SÉæeÑ° jGC°† üŸáëΠ° zádhódG.

ThOó° ‘ åjóM G¤ áYGPG U{䃰 ÉæÑd¿ z ùeGC,¢ ΠY≈ ¿ IQÉjR{ FôdG« ù¢ ‚« Ö e« JÉ≤» côJ« É HÉàŸ© á Πe∞ ıGÚaƒ£ fÉæÑΠdG« Ú, d ˘« ùâ° ‘ S° ˘« ˘É ¥ ùdG° ˘Ñ ˘É ¥ f’C ˘¬ j ˘≤ ˘Ωƒ H ˘LGƒ ˘Ñ ˘¬ H˘ ©˘ «˘ kGó Y˘ ø G Y’E˘ zΩÓ, ûekGÒ° G¤ V{IQhô° e© á÷É òg√ dG†≤ °« á UƒΠdƒ° ∫ G¤ JGƒN« ªÉ¡ ùdG° ©« Ió øe hO¿ ùJé° «π Hä’ƒ£ dGò¡ hGC zΣGP.

h ócGC ¿ ùΠ›{¢ AGQRƒdG æj¶ ô G¤ ùdGπÑ° G a’C π°† QGôb’E áfRGƒe ’ Jô°† ÚæWGƒŸÉH ɉ ΩóîJ ÉæÑd¿ z. h PGE ⁄{ j£ ªøÄ G¤ ΩóY aQ™ TVA G¤ 12z% , TGCQÉ° G¤ ¿ äGOÉjõdG{ ’ Jüà≤ ô° ΠY≈ Gòg üdG° ©« ó a ˘≤ ˘§ , ’¿ dG ˘dhó ˘á ‘ M ˘LÉ ˘á G¤ e ˘OQGƒ VGE° ˘aÉ ˘« ˘á d ˘à ˘© ˘jƒ ¢† jR ˘IOÉ ÖJGhôdG àdG» JôbGCzÉ¡ , ûekGOó° ΠY≈ { gGCª «á ¿ ƒμj¿ ΣÉæg RGƒJ¿ ‘ áfRGƒŸG ÓÄd J≤ ™ ‘ dG© zõé.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.