Vƒøfi¢ üj∞° DÄGAÉ≤ ΠY» H` ûÿg{zágƒñ°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

YG ˘Èà FQ ˘« ù¢ M{ ˘cô ˘á dG ˘à ˘¨ ˘« zÒ Y† ° ˘ƒ b ˘iƒ 14 QGPGB jG ˘Π ˘» Øfi ˘Vƒ ,¢ ¿ dG{ ˘à ˘ë ˘cô ˘äÉ ûŸG° ˘Ñ ˘gƒ ˘á dG˘ à˘ » j˘ ≤˘ Ωƒ H˘ ¡˘ É S° ˘ÒØ S° ˘jQƒ ˘É ‘ d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ Y˘ Π˘ » Y˘ Ñ˘ ó dG ˘μ ˘Ëô Y ˘Π ˘» e ˘ø N ˘Ó ∫ dG ˘Π ˘≤ ˘äGAÉ dG ˘à ˘» j ˘é ˘jô ˘¡ ˘É e ˘™ H ˘© ¢† ûdG° ˘üî ° ˘« ˘äÉ ùdG° «SÉ °« á fÉæÑΠdG« á æeh¡ º AGQRh ÜGƒfh SHÉ° ƒ≤¿ , üNUƒ° ° h ¿ H© °† øe ΠJ∂ ΠdGäGAÉ≤ J© ó≤ ‘ øcÉeGC áeÉY ŸÉcYÉ£ º, ɉ ùJõØà° ûeôYÉ° fÉæÑΠdG« Ú øjòdG æj¶ hô¿ ÒãμH øe dGΠ≤ ≥ AGRGE üJäÉaô° Gòg SÉeƒΠÑjódG° »z .

ÖdÉWh ‘ üJíjô° ùeGC,¢ Hbƒe{` ∞ ΩRÉM SÉMh° º øe G ÜGõM’C IOÉbh ôdG ,… àΠd© πjƒ ΠY≈ NIƒ£ àeáeó≤ ÉOEÉH√ VÑ° § jGEÉ≤ ´ ácôMh ùdGÒØ° ùdGQƒ° ,… dh© π QƒJ• H© ¢† ûdGüî° °« äÉ ùdG° «SÉ °« á fÉæÑΠdG« á ‘ YOª É¡ Πd© áÑ dGπà≤ ΩódGh Gh IOÉH’E ÷Gª YÉ« á, Saóà° ©Éæ ‘ dGÖjô≤ dG© πLÉ åëÑΠd jóL ûæHô° áëF’ H SÉC° ªAÉ ΠJ∂ ûdGüî° °« äÉ, cª É h RGôHGE QhódG ùdGÑΠ° » Πàd∂ G S’C° ªAÉ ‘ ShπFÉ° ûædGô° áaÉc, ûàΠdÒ¡° HÉ¡ ΠY≈ jôW≥ dõYÉ¡ øe àÛGª ™ zÊÉæÑΠdG.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.