Fπ≤ íjôl SQƑ° …

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

øe Lá¡ iôNG, fπ≤ üdGΠ° «Ö G M’Cª ô ÊÉæÑΠdG d« π HQ’G© AÉÿG~ ª« ù¢ a ˘à ˘≈ S° ˘jQƒ ˘ Y˘ ª˘ ô12√ Y ˘eÉ ˘ , üe° ˘HÉ ˘ H ˘£ ˘Π ˘≥ f ˘QÉ … ‘ Y ˘« ˘æ ˘¬ G¤ MGE ˘ió ùeûà° Ø°« äÉ ûdG° ªÉ ∫ Πdª ©á÷É UhhâØ° àdÉM¬ ÿÉHIô£ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.