160

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ `édg`` ª© Á 31 Ügb 2012 ``` 13 Tgƒ° ∫ -

fá£≤ ƒg e TƒDô° ÉØJQGE´ óH∫ ùdGøμ° ‘ Rƒ“2012 IOÉjõH ÉgQób 44,1 ‘ ÄŸG ˘á e ˘≤ ˘fQÉ ˘á e ˘™ e ˘É c ˘É ¿ Y˘ Π˘ «˘ ¬ ‘ M˘ jõ˘ Gô¿ ,2012 ùMÖ° Ée XGJô¡ ¬ ΩÉbQG IQGOG üM’GAÉ° õcôŸG.… Oôeh dP∂ G¤ ójGõJ OGóYG ÚMRÉædG ùdGÚjQƒ° øe Lá¡ Zh« ÜÉ G… N ˘£ ˘á M ˘μ ˘eƒ ˘« ˘á j’˘ FGƒ˘ ¡˘ º e˘ ø L˘ ¡˘ á NG˘ iô, ch˘ dò∂ Z˘ «˘ ÜÉ QhO üeáëΠ° Mª ájÉ ùŸGà° Π¡.∂

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.