ƑHGC QƑYÉA: Éæñd¿ Ωõàπe Mª ájé ÚMRÉÆDG JGC âféc àfgª JGAÉ¡ º ùdg° «SÉ °« á

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Q iGC ôjRh ûdG° hƒD ¿ G àL’Eª YÉ« á πFGh ƒHGC QƒYÉa fGC¬ e{™ ófG’ ´ G çGóM’C ‘ SÉjQƒ° b Ωóq ûdG° ©Ö ùdGQƒ° … àdGë°† «äÉ dGáΠFÉ¡ àdG» N ˘ Πq ˘âØ ûY° ˘äGô G±’’ e ˘ø dG ˘≤ ˘à ˘Π ˘≈ Mô÷Gh ˘,≈ Yh ˘Π ˘≈ ùŸG° ˘à ˘iƒ ÊÉæÑΠdG ùHhÖÑ° HGÎdG§ dG© ƒ°†… ÚH øjóΠÑdG äòîJG G◊ áeƒμ Gd Π˘ Ñ˘ æ˘ É˘f «˘q ˘á e˘ bƒ˘ Ø˘ JG˘ Ø˘ ≥ Y˘ Π˘ ≈ ùJ° ˘ª ˘« ˘à ˘¬ dG˘ æ˘ … H˘ dɢ æ˘ ùØ¢ e˘ ø LCG˘ π –« «ó ÉæÑd¿ Gh◊ hƒD ∫ Ée øμeGC hO¿ fπ≤ G áeR’C ¤ ÉæÑd¿ z.

h ócq ÓN∫ ùΠLá° ùΠ›¢ G øe’C üıGü° á° åëÑΠd ‘ G áeR’C Gd ù° ƒQ já Ge ù¢ , G¿ {G ◊μ ƒe á Gd ΠÑ æÉ f« qá ⁄ J∞≤ áaƒàμe G ój’C … AGRGE dG ˘æ ˘ÚMRÉ ùdG° ˘ÚjQƒ ¤ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ gh ˘» e ˘Π ˘à ˘eõ ˘á dG ˘æ ˘MÉ ˘« ˘á G’ fù °É f« qá , Gògh G ΩGõàd’E SôdG° ª» VGƒdGí° ’ õμJôj ¤ KGƒŸG« ≥ hG dû ° ô˘Y «˘q ᢠGd ó˘h d «˘q ᢠa ë˘ù °Ö H π˘ ¤ Gd ©˘ Ó˘b ɢä Gd à˘ É˘Q j î˘ «˘q˘ á ÚH ûdG° ©zÚÑ .

hJ ÉH ™: {d ≤ó G Jqî òä Gd ©Ó bÉ ä Gd ΠÑ æÉ f« q á ` Gd ù° ƒ Qjq á HÉW© jƒNGC h NGB ˘ô √ Y ˘æ ˘eó ˘É MG ˘à †° ˘ø ùdG° ˘jQƒ ˘ƒ ¿ dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fÉ ˘« Ú dG ˘æ ˘ÚMRÉ H ˘© ˘ó G Y’E ˘à ˘AGó G S’E° ˘FGô ˘« ˘Π ˘» Y ˘Π ˘≈ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿, SG° ˘FGô ˘« ˘π dG˘ à˘ » eG˘ à˘ æ˘ ©â Y˘ ø J£ Ñ« ≥ GŸ ƒG K« ≥ Gd óh d« qzá .

V° ɱ : {G S° ࣠ɴ dÑ æÉ ¿ Hù °Ñ Ö S° «É S° ଠH© ÉO G’ Re á Gd ù° ƒ Qjq á Yø dÑ æÉ ¿ YΠ ≈ Gd ôZ º eø fq ¬ RG O GŸ ƒG V° «™ Gÿ Óa «qá ÚH FÉæHGC¬ , dh ˘Ñ ˘æ ˘É¿ SGC° ˘Iƒ H ˘ dÉ ˘hó ∫ IQhÉÛG SG° ˘à ˘≤ ˘ Ñ ˘π ûY° ˘äGô G±’’ e ˘ø Gd Ó˘L Ä˘Ú , hc ɢf â GŸ ≤ ɢQ H ᢠGd ˘ô S° ˘ª ˘« q˘ á fù °˘ Éf ˘« q˘ á H˘ dɢ LQó˘ á G h’C ¤ H© «ó Gk Yø Gÿ ΠØ «qá Gd ù° «É S° «qá z, e có Gk ¿ {G ◊μ ƒe á Gd ΠÑ æÉ f« qá Yª âΠ ◊ª ájÉ ÚÄLÓdG ùdGÚjQƒ° ΩóYh ùJΠ° «ª ¡º ¤ ùdGΠ° äÉ£ Gd ù° ƒ Qjq á ùHÖÑ° G Vh’CÉ° ´ ΣÉæg, h ¿ ÉæÑd¿ ΩõàΠe ûHπμ° πeÉc AGƒjGE Mhª ájÉ h áKÉZGE ÚMRÉædG ùdGÚjQƒ° jGC âfÉc àfGEª JGAÉ¡ º Gd ù° «É S° «qzá .

h T° ÉQ ¤ fq¬ {L ôG A S° ≤ƒ • Gd ≤ò GF ∞ Gd ù° ƒ Qjq á àdG» JΠ£ É¡≤ Gd ≤˘ ˘ƒq G ä Gd æ˘ ¶˘ ɢe «˘q ᢠGd ù° ƒ˘ Qjq ˘á j ˘à ˘© ˘ Vôq¢ Y ˘Oó e ˘ ø WGƒŸG ˘Úæ Gd ΠÑ æÉ f« qÚ îΠdô£ ûdGzójó° , e† °« Ø ¿ ÉæÑd{¿ dÉŸÉ£ Éc¿ ¤ LÉ fÖ Gd û° ôY «qá Gd óh d« qá kGÈæeh WGôbƒÁO« ‘ H« áÄ âHÉZ æYÉ¡ Gd ó˘Á ƒb ô˘G W «˘q ᢠhg ò˘G e ɢ ÁΠ »˘ Y Π˘ «˘˘ ¬ GŸ õj ˘ó e˘ ø G’ d˘ à˘ õG Ω H˘ ≤† °˘ «q˘ á ÚÄLÓdG, Gògh ød ëàj≥≤ Ée ⁄ j øeƒD YódGº hódG‹ dòdz∂ .

h ÜôYGC ƒHGC QƒYÉa øY JΠ£ ©¬ G¤ ¿ ûj{° πμq Gòg ΠdGAÉ≤ SÉæeáÑ° dÑ Πƒ QI Q já fù °É f« qá ùŸIóYÉ° ûdG° ©Ö ùdGQƒ° … ûdG° ≤« ≥ Éà a« É¡ ùeIóYÉ° ÉæÑd¿ ΠY≈ áKÉZGE ÚÄLÓdG ùdGÚjQƒ° ‘ ÉæÑd¿ z.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.