YGOH .. SEÉ° » ΩQÉΜE..

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º - ÉÁGE¿ ƑΠH•

HÚ hQ Ojq á he Éh Q Ojq á ôJ âëfq T° ªù ¢ ŸG¨ «Ö .. TâÑë° ..? äQGƒJ ŸG© É..?⁄ PG Hâ ‘ , Ée ,√ øe íΠe êÉLGCo J≤ £ô .. – ∫ G¤ UÉ° ± ÜòY Ro..?∫’ hY Ñ≥ eø S° Ée » GŸ μÉ QΩ , eø ùædG° «Ö Qj MƒJ« ó, ôH¥ S£° ™ ÉÁGE¿ h êÉgq!! Oa ≥ Gd ƒL ƒO J© £ô .. S° μ ‘ dG© Gƒ⁄ øe FGQhÉŸG« äÉ.. d OÉHÓB øe G GR’B,∫ f≤ £ ák f≤ £á .. MÑq ák MÑqá , Qh , hb Π OhOƒdG ùdG° ª« ™ G éŸo« Ö.. ÷ÉHª É∫ ÉH◊ ≥ ÒÿÉH QƒædÉH ΠqOE!≈ … æYOƒ≤ ! H£ «∞ m êGôH’C.. c ão ôjqÉ Ÿ™ ‘ Gd ù° ëô .. hQ f ól Rg É f ójq äGôgõH YGôHhº .. ûcÖ¡° T° ¡« Ö Of É. . S° É eôn ‚ª bGCª kGô.. ‘ d« É∫ dm« AÓ..

G

d£ «∞ m

Nh« É∫ Éãem∫ gm

øe Sæ° ≈

ÓL SÓW° º.. SQï° dG© ªOÉ .. VGCAÉ° ùdGêGô° .. ‘ êÉjO..

‘ Hƒ G .. eø {Y «à Éä z eø dÑ æÉ ¿. . eø H≈ Mhƒ≤ ∫ Yh« ƒ¿ ÓJh..∫

SGƒe° º.. øeh eÉL© äÉ Uhìhô° hùdÉ› ¢ eGƒLh™ .. ShØ° «áæ AGôgR..

f ˘ Ør ˘ù ¢ f ˘Ø ˘« ù° ˘á ... N ˘£ ˘äô N ˘£ ˘äGô .. e˘ âdÉ Gd ¡ƒ jæ É. . gæ «qá ;

dGh ˘¡ ˘ ˘êOƒ ˘ Y ˘É...∫ h.. fl£ ˘Wƒ ˘Éä â≤‰.. SQäÉeƒ° âYóHGC..

h’ F º˘. . ha ˘≤ ˘¬ hT ° ô˘´ h ˘Π º˘l LòÑ¡ ‚« Ö.. ûdGh° ©ô ; ÉjGôe..

J ˘òrg «˘Ö J ˘¡ ò˘j Ö. . Jü ° ˘± hP¥ ûc° ˘∞˘ T° ˘Ø ˘« ˘..≥ W ˘âaÉ ‘ ióŸG dG˘ Ñ˘ ©˘ «˘ ó dG˘ ≤˘ Öjô.. ójôeh OGôeh.. Πd© Π≈ S° ªâ≤ .. Πdª è¡ fGC« ùá° dh ˘Π ˘ ˘©˘ ˘≤ ˘ ˘ƒ ˘ ..∫ äRhÉOE G W’C ˘Ó ˘ ..∫ e ˘ø ˘ ˘é ˘è G e’C ˘êGƒ .. H ˘¡ ˘Ahó Sh° ˘μ ˘« ˘æ ˘á YG ˘à ˘âΠ ùdG° ˘Ó ⁄ JQGâ≤ G êGQO’C...

ÖjOGC.. ah ˘μ ˘ô

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.