A à˘ ˘âø : f ¶˘ ˘ΩÉ G S’C° ó˘ S° ˘≤ §˘ Y ˘ª ˘Π «˘ ˘ Sh° «˘ ˘SÉ ° «˘ ˘ eh ˘≤ Ñ˘ ˘Π ˘ƒ ¿ Y ˘Π ≈˘ e Mô˘ ˘Π ᢠL jó˘˘ Ió

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - ÙΠHGÔW¢ ùÿg{`à° zπñ≤

ócGC Yƒ°† áΠàc ùŸG{à° zπÑ≤ ÖFÉædG MGª ó âØàa { ÉæfGC eƒΠÑ≤ ¿ ΠY≈ áΠMôe IójóL H© ó Sƒ≤° • ædG¶ ΩÉ ùdGQƒ° ,… ƒgh òdG… S° ≤§ Yª Π« Sh° «SÉ °« h’ Gõj∫ àjihÉ≤ ΠY≈ ÑdGAÉ≤ ÃJGQó≤ ¬ dG© ùzájôμ° . TGhQÉ° G¤ ¿ AÉæH{ f¶ ΩÉ ójóL ‘ SÉjQƒ° êÉàëj e Éæq øëf fÉæÑΠdG« Ú G¤ YÉ OI U° «É Zá aμ ÉQ fÉ Gd ù° «É S° «qá , hG dæ ¶ô G¤ YÓ bÉ Jæ É Gd óG NΠ «qá e™ H˘ ©† °˘ æ˘ É Gd ˘Ñ ˘© †¢ , hG d˘ ©˘ ª˘ π H˘ é˘ ójq˘ á Y˘ Π˘ ≈ J˘ £˘ Ñ˘ «˘ ≥ JGE˘ Ø˘ É¥ dG˘ £˘ Fɢ ∞ eÉc hH é ójq á h jé ÉH «qzá .

ΩÓc âØàa AÉL ÓN∫ VÉfiIô° ùeG,¢ ‘ eô≤ ùæe° ≤« á ùΠHGôW¢ ‘ J{« QÉ ùŸGà° zπÑ≤, â– GƒæY¿ dG{© äÉbÓ ùdGájQƒ° fÉæÑΠdG`« á ‘ VAƒ° äGQƒK HôdG« ™ dG© Hô» z, MÉgô°† ÉÑFÉædG¿ S° ªÒ ù÷Gô° QóHh Sƒfh,¢ ùæŸG≥° dG© ΩÉ dùΠHGô£ ¢ ÖFÉædG ùdGHÉ° ≥ üeØ£° ≈ TƒΠY¢ Lhª Qƒ¡ øe AÉæHGC áæjóŸG.

H ˘© ˘ó dG ˘ûæ ° ˘« ˘ó dG ˘Wƒ ˘æ ˘» ch ˘Π ˘ª ˘á J ˘Mô ˘« Ö e ˘ø ùe° ˘ hƒD ∫ FGO˘ Iô M’G˘ «˘ AÉ ûdG° ©Ñ «á ÒgR èΠeO, Tìô° âØàa ïjQÉJ dG© äÉbÓ fÉæÑΠdG« á ` ùdGájQƒ° , Qƒe’Gh àdG» Yäó≤ òg√ dG© ábÓ, Uhƒ° ’ G¤ HôdG« ™ dG© Hô» , SFÉ° Ée{ g» G’ T° μÉ d« qÉ ä G◊ Éd «qá àdG» øμÁ IQƒãΠd ùdGájQƒ° ¿ àJ© πeÉ e© É¡ ‘ eù °Ò I Gd ©Ó bá Gd ΠÑ æÉ f« qá ` Gd ù° ƒ Qjq áz? .

hb É∫ : {e ø Gd ƒG V° í ¿ G’ eƒ Q ‘ Gd ôH «™ Gd ©ô H» j J ø G’ T° μÉ d« qäÉ Gd à˘ »˘ – óq ç Y æ˘ ¡˘ ɢ Gd Ñ˘ ©˘† ¢, Jù °Ò Hû ° μ˘ π˘ j é˘ É˘H »˘. a μ˘ π˘ Y ª˘ Π˘ «˘q ˘á OÁ ƒb ôG W« qá Éeh èàæj æYÉ¡ L« Ióq h HÉéjGE« á e¡ ªÉ âfÉc èFÉàædG h jGC Éc¿ õFÉØdG ‘ UjOÉæ° ≥ GÎb’G´ , Gògh j© æ» fq ¬ ’ øμÁ ƒLôdG´ ¤ dG ˘AGQƒ ‘ dG ˘ã ˘äGQƒ üNh° ˘Uƒ ° ˘ dG ˘ã ˘IQƒ ùdG° ˘jQƒ ˘á , f’C ˘¬ Hh ˘dÉ ˘à ˘ cÉC ˘« ˘ó S° ˘à ˘à ˘Uƒ ° ˘π ¤ f ˘¶ ˘ΩÉ bƒÁO ˘WGô ˘» J˘ ©˘ Oóq… T° ˘Ñ ˘« ˘¬ H˘ dɢ æ˘ ¶˘ ΩÉ dG˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ ÊÉ ÷¡ ᢠJ Ñ˘ ɢO ∫ Gd ù° Π˘ £˘ ᢠhG d à˘ ©˘ ˘ óq Oj ᢠG◊ õH «˘q˘ á Gh S’E° ˘à ˘Ø ˘IOÉ e˘ ø dG˘ æ˘ ¶˘ ΩÉ dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ G◊ ô H˘ ©˘ «˘ kGó e˘ ø ùdG° ˘Π ˘Ñ ˘« ˘äÉ dG˘ à˘ » bh˘ ™ a˘ «˘ ¡˘ É dG˘ ©˘ bGô˘ «˘ ƒ¿ ÚM SG° ˘à ˘ùæ ° ˘î ˘Gƒ dG ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ H ˘£ ˘FGƒ ˘Ø ˘« ˘à ˘¬ a˘ bƒ˘ ©˘ Gƒ ‘ S° ˘« ˘Ä ˘JÉ ˘¬ h⁄ j ˘üë ° ˘Π ˘Gƒ Y ˘Π ˘≈ ùM° ˘æ ˘JÉ ˘¬ . ùa° ˘jQƒ ˘É H˘ ë˘ Lɢ á G¤ ΣGP dG˘ æ˘ ¶˘ ΩÉ dG˘ à˘ ©˘ Oó… dG ˘bƒÁó ˘WGô ˘» dG ˘ò … ùj° ˘ª ˘í H˘ dɢ à˘ ©˘ jOóq˘ á Jh˘ Ñ˘ OÉ∫ ùdG° ˘Π ˘£ ˘á c˘ ª˘ É ùj° ˘ª ˘í HÉ ◊ô jÉ ä, hg òG cÉ ± dà ¨Ò Gd μã Ò eø Gd ©Ó bÉ ä Gd ù° ƒQ já ` Gd ΠÑ æÉ f« qá záÄWÉÿG.

TGhQÉ° ¤ SôdGádÉ° áMƒàØŸG àdG» LhÉ¡¡ ùΠÛG¢ æWƒdG» òæe TGC° ˘¡ ˘ô Y ˘Ió G¤ dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fÉ ˘« Ú Y˘ ª˘ eƒ˘ Gh¤ K˘ IQƒ G RQ’C üN° ˘Uƒ °˘ , ch{˘ É¿ hG V° ë Yæ óe É b ôq Hμ π eÉ J£ Éd Ö H¬ Mô cá 41 PG Q hO Yƒ J¡ É d àÑr æ ≈ Gd ©Ó bá Gd ù° ƒj á hG dæ ójq á ÚH ÚàdhO zÚJQhÉéàe. ôcPh Éà { àéàfGC¬ Gd õj ÉQ I Gd àÉ Qj î« qá àdG» ΩÉb HÉ¡ FôdG« ù¢ S° ©ó G◊ ôjô… ¤ ûeO≥° H© ó J d« ج Mμ ƒe á Gd ƒM óI Gd ƒW æ« qá , hG dà » c É Ã© ¶ª Éæ rùdÉæ° e© É¡,

p øμdh H© Éeó ΠWG© â ΠY≈ ÑdG« É¿ òdG… UQó° øY IQÉjõdG Éeh a« ¬ øe ìhôW àeó≤ áeq ójóëàdÉHh óæÑdG òdG… j ócƒD ΩóY πNóàdG ‘ ûdG° hƒD ¿ Gd óG NΠ «qá …’ øe øjóΠÑdG ÉH ôN’B h ¿ æÑJo≈ dG© ábÓ H« æ¡ ªÉ ΠY≈ G ΩGÎM’E OÉÑàŸG∫ H« æ¡ ªÉ ádhóc ádhód, Gògh ΩÓμdG ZôdÉHº øe ΩóY JÑ£ «≤ ¬ Y ª˘ Π˘ «˘ ˘ hY ó˘Ω MÎ Ge ¬˘ e ø˘ G ÷É fÖ Gd ù° ƒ˘Q … ’ fq ¬˘ j ˘ ù˘° Ö g ª˘ «˘q ˘á JÉ Qj î« qá , Kº äAÉL SQádÉ° ùΠÛG¢ æWƒdG» àd cÉC« ó√ Gògh j óq ∫ ΠY≈ J˘ £˘ ƒj ˘ô c˘ ÑÒ ‘ Gd ˘© ˘≤ ˘Π ˘« q˘ á Gd ù° ˘« ˘É S° ˘« q˘ á Gd ù° ˘ƒ Qjq˘ á Jh˘ ©˘ eɢ Π˘ ¡˘ É e˘ ™ VƒdG° ™ ÊÉæÑΠdG øe πc zÖfGƒ÷G.

V° ɢ± : { Y à˘ ≤˘ ó˘ ¿ Gd ã˘ ˘ ƒq QI Gd ù° ƒ˘ Qjq˘ á g˘ » ŸG gƒD˘ Π˘ á ◊π dG˘ ©˘ jó˘ ó e˘ ø GŸ û° μÓ ä, hJ î£ » Gd μã Ò eø G’ T° μÉ d« q äÉ, æμdÉ¡ áLÉëH G¤ âbƒdG dG ˘μ ˘É ‘ d ˘dò ,∂ h’ j ˘à ˘î ˘« ˘Π ˘ MGC ˘ó e ˘ ˘É ¿ G e’C˘ Qƒ S° ˘ùà °˘ iƒ ‘ T° ˘¡ ˘Qƒ hGC S° ˘æ ˘äGƒ b ˘Π ˘« ˘Π ˘á , M ˘à ˘≈ dh˘ ƒ L˘ AÉ f˘ ¶˘ ΩÉ bƒÁO˘ WGô˘ », a˘ ¡˘ º H˘ ë˘ Lɢ á G¤ S° ˘æ ˘äGƒ e ˘ø dG ˘© ˘ª ˘π dG ˘ó ÜhhD ŸGh† ° ˘æ ˘» cÎd ˘« Ö dGB˘ «˘ á dG˘ dhó˘ á Jh˘ £˘ jƒ˘ ô æÑdG« á JGòdG« á ƒëààd∫ øe IQƒK G¤ SΠ° á£ μ–º H SÉE° º dGƒfÉ≤ ¿, Gògh Oh f¬ Gd ©ó jó eø Gd ©≤ ÑÉ ä hG Ÿû °μ Óä Gd óG NΠ «qá UÉÿGhá° , ’ H óq øe M ˘Π ˘¡ ˘É hGC,’ a ˘dÉ ˘ã ˘IQƒ dG ˘Ø ˘ùfô ° ˘« ˘á MGE˘ à˘ âLÉ G¤ ûY° ˘äGô ùdG° ˘æ ˘äGƒ Gh¤ N ˘ª ù¢ L ˘ª ˘¡ ˘jQƒ ˘äÉ M˘ à˘ ≈ âgÉ“e˘ ™ e˘ æ˘ £˘ Π˘ ≤˘ Jɢ ¡˘ É hâdƒ– G¤ dhO˘ á Yü ° ôjq zá.

Qh iGC fGC ¬ ôM{… ÉæH ¿ æf¶ ô ábóH gÉæàe« á G¤ TGdÉμ° «á iÈc gh» ¿ IQƒãdG ùdGájQƒ° LƒJhJÉ¡ É¡ Sà° òNÉC dG© π≤ ùdG° «SÉ °» ùdGQƒ° … ƒëf qJQƒ£ Yƒf» óH äGC e¶ ôgÉ√ hóÑJ VGháë° øe ÓN∫ NHÉ£ É¡ SQhΠFÉ° É¡ hJ ©É eΠ ¡É e™ Gd ≤† °É jÉ Gd ù° «É S° «á Gd æÉ T° Äá hG d≤ óÁ á, hd μø eø S° «qQƒ£ dG ˘© ˘≤ ˘π ùdG° ˘« ˘SÉ ° ˘» dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ ? eh ˘ø S° ˘« ˘ª ˘æ ˘™ dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fÉ ˘« Ú e˘ ø dG˘ Π˘ é˘ Aƒ cª éª ƒY Éä WÉ FØ «á h Oj æ« qá h Yô b« qá G¤ Oh ∫ NÉ QL «qá Πdª ùIóYÉ° Gh S’E° ˘à ˘≤ ˘AGƒ c ˘» J˘ Sô° ˘ï S° ˘Π ˘£ ˘à ˘¡ ˘É dG˘ JGò˘ «˘ á Hh˘ dò∂ j˘ à† °˘ ©† °˘ ™ dG˘ Vƒ° ˘™ dG ˘NGó ˘Π ˘» Jh† ° ˘£ ˘Üô dG ˘© ˘bÓ ˘äÉ ÚH e ˘μ ˘ fƒq ˘äÉ àÛG ˘ª ˘™ dG ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ Gd ù° «É S° «qá hG ’L ઠÉY «qá hG dó jæ «qá ? he ø gæ É cÉ fâ gª «qá ûdG° ©QÉ òdG… aQ© ¬ J« QÉ ùŸGà° πÑ≤ ÉæÑd{¿ hGC z’k hkGójó– ‘ òg√ áΠMôŸG .{

h VhGCí° ¿ Gòg{ j© æ» ¿ ÉæÑd¿ πÑb … T° »A πÑbh h gGCº øe … eû ° ô˘h ´ h a μ˘ ô˘I j ó˘j ƒ˘d ƒ˘L «˘q ᢠh Y˘ Ób ˘á N˘ ÉQ L˘ «q˘ á e˘ ™ … dhO˘ á c˘ âfÉ T° ≤« ≤á Ω U° ój ≤á , h gº h h¤ eø Gd à© ÉW ∞ e™ … b† °« h T° ©Ö h M ô˘c ᢠS° «˘ ɢS ° «˘q ˘á N˘ êQÉ SGC° ˘QGƒ d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ dG˘ Wƒ˘ ø ùŸGh° ˘à ˘≤ ˘ô , üŸGh° ˘Π ˘ë ˘á æWƒdG« á Öéj ¿ ƒμJ¿ hGC ’ jGC °† zÉk, ûekGOó° ΠY≈ ܃Lh { ¿ ßØëf Gòg SQódG¢ L« kGó ΣQófh gGCª «à ¬ d« ù¢ ædÉHp¶ ô G¤ ÜQÉOE G øjôN’B ùëaÖ° , H ˘π H ˘dÉ ˘æ ˘¶ ˘ô G¤ HQÉOE ˘æ ˘É ch ˘π e ˘É Y ˘fÉ ˘« ˘æ ˘É √ e ˘ø NOGE ˘dÉ ˘æ ˘É f’C˘ ùØ° ˘æ ˘É ‘ eû °É Qj ™ NÉ QL «qá øe hO¿ ædG¶ ô G¤ üeáëΠ° ÉæÑd¿ dG© Π« É, e øjPƒNÉC H˘ ©˘ æ˘ Éh j˘ ø b˘ ƒe ˘« q˘ á h fù °˘ Éf ˘« q˘ á h j˘ ój ˘ƒ d˘ ƒL ˘« ˘á a˘ μ˘ ôjq˘ á ûf° ˘ äÉC ûŸ° ˘jQÉ ™ NÉ QL «qzá . âØdh G¤ ܃Lh { ¿ ôcòf FGOª ôcòàfh ¿ hódG∫ ɉ J© ªπ YΠ ≈ –≤ «≥ eü °É ◊¡ É Gd òG J« qá UÉÿGá° hGC’ üehídÉ° T° ©Ñ É¡ hà› ˘ª ˘© ˘¡ ˘É , a ˘ë ˘ô … H ˘æ ˘É ¿ f ˘© ˘ª ˘π üŸ° ˘Π ˘ë ˘á d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ dG˘ dhó˘ á ûdGh° ˘© Ö μdGh« É¿ hGC ’ πÑbh ÒμØàdG ‘ … T° »A zôNGB.

bh ˘É :∫ f{ ˘ë ˘ø b ˘eOÉ ˘ƒ ¿ Y ˘Π ˘≈ e ˘Mô ˘Π ˘á L ˘jó ˘Ió H˘ ©˘ ó S° ˘≤ ˘ƒ • dG˘ æ˘ ¶˘ ΩÉ ùdGQƒ° … G◊ É,‹ òdG… S° ≤§ Yª Π« Sh° «SÉ °« Éeh GR∫ àjihÉ≤ ΠY≈ ÑdGAÉ≤ ÃJGQó≤ ¬ dG© ùájôμ° . AÉæÑa f¶ ΩÉ ójóL ‘ SÉjQƒ° êÉàëj e Éæq f ë˘ ø˘ Gd Π˘ Ñ˘ æ˘ Éf ˘« Ú G¤ Y˘ ÉO I U° ˘« ˘É Z˘ á a˘ μ˘ ÉQ f˘ É Gd ù° ˘« ˘É S° ˘« q˘ á, dGh˘ æ˘ ¶˘ ô G¤ YÓ bÉ Jæ É Gd óG NΠ «á e™ H© †° æÉ Gd Ñ© †¢ , hG d© ªπ Hé ójq á ΠY≈ JÑ£ «≥ JØ É¥ Gd £É F∞ cÉ e hH é ójq á h jé ÉH «qá , h ¿ äóLh H© ¢† ãdG¨ äGô àdGh» ÖjQ’ ‘ ÉgOƒLh fΩƒ≤ H UÉEMÓ° É¡ Sh° Égóq, àfh© WÉ≈ ‘ G Qƒe’C Gd ƒW æ« qá G◊ ù° ÉS °á Hë ù° ø f« qá , h’ Qóéj ÉæH ¿ Îîf´ ΠJ∂ ãdG¨ äGô hf à˘ ©˘ ɢe π˘ e ©˘ ¡˘ ɢ Hù ° ƒ˘A f˘ «q˘ á, K˘ ºq f˘ Π˘ é˘ G ¤ S° ˘æ ˘ó N˘ LQɢ » ‘ –≤ ˘« ˘≥ eü °É ◊æ É Gd óG NΠ «á S° ƒG A cÉ fâ WÉ FØ «qá Mõ H« qá ΩGC ÒZ dP∂ jGC j øμq ΣGP zêQÉÿG.

hG Yà È f¬ {Y æó eÉ fà «q≤ ø ¿ eü °Π ëà æÉ Gd ƒW æ« qá Gd óG NΠ «qá ’ ëàJ≥≤ G’ L ôq GA JØ Ég ªæ É hJ ØÉ YΠ æÉ e™ H© †° æÉ Gd Ñ© †¢ c ΠÑr æÉ f« qÚ ùàeøjhÉ° ‘ G◊ ≤ ˘ƒ ¥ dGh ˘LGƒ ˘Ñ ˘äÉ ùŸGh° ˘à ˘jƒ ˘äÉ Gh f’E˘ à˘ ª˘ AÉ dG˘ Wƒ˘ æ˘ », a˘ Π˘ «ù ¢ ‘ ÉæÑd¿ øWGƒe áLQO hGC ¤ øWGƒeh áLQO fÉK« á, ÉgóæY üfíÑ° øjQOÉb YΠ ≈ Hæ ÉA YÓ bÉ ä ‡« qIõ e™ SÉjQƒ° ûdG° ≤« á≤ μëHº bGƒdG™ ÷G¨ Gô‘ hG dù °« ÉS °» hG dó Á¨ ôG ‘ hG dà ÉQ jî » Gd ò… ’ ªøμ qîJ£ «¬ eΠ£ ≤ zÉk, ùàeFÉ° πg{ Sƒμæ° ¿ ΠY≈ Qób ùŸG° dhƒD« á æWƒdG« á dG© Π« É àfhª øμ e ø˘ V° Ñ˘ §˘ Y Ó˘b ɢJ æ˘ É˘ Gd ó˘G N Π˘ «˘q ˘á Jh ˘æ ˘¶ ˘« ˘ª ˘¡ ˘É c ˘ª ˘É J ˘æ ˘¶ ˘« ˘º N˘ aÓ˘ Jɢ æ˘ É Gd ù° ˘« ˘É S° ˘« q˘ á –â S° ˘≤ ˘∞ Gd ˘ó S° ˘à ˘ƒ Q hG Ÿ S° ù° ˘É ä Gd ˘ƒ W˘ æ˘ «q˘ á, d˘ «˘ üæô° ± Gd û° ©Ö Gd ΠÑ æÉ Ê ¤ M« ÉJ ¬ eà ù° Πë HÉ fà ªÉ A hW æ» hH ¡ ƒjq á dÑ æÉ f« qá , àj© WÉ≈ øe dÓN¡ ªÉ e™ πc ûdG° ©Üƒ ûdG° ≤« á≤ üdGhjó° á≤ ΩGÎMÉH OÉÑàez?∫ .

[ âØàa Kóëàe ‘ VÉÙGIô° AÓY) ûHÒ° (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.