ÓÑÆL• àπj≤ » kgoƒah T° ©Ñ «á Wéæeh≤ «á

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ûŸ° ˘μ ˘JÓ ˘¡ ˘É bh† °˘ jɢ gɢ É. Jh˘ ≤˘ Ωó dG˘ aƒ˘ Oƒ Lh˘ ¡˘ AÉ hùdÉ› ¢ H ˘Π ˘jó ˘á NGh ˘à ˘« ˘jQÉ ˘á LQh ˘É ∫ jO ˘ø e ˘ø iôb äGóΠHh fÉgQƒdG« á, ÒØμdG, áYQõŸG, ÚY æb» , ΣhQÉÑdG, Sôeà° », áØjôZ, hùΠ› ¢ EGAɉ bAÉ°† ûdGƒ° .±

[ ÓÑæL• e™ óah IóΠH fÉgQƒdG« á Y)ª QÉ øjR øjódG(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.