ÙMÚ° GQÓH¿ Yª «kgó Πμd« á üàb’goé° G{ S’EEÓ° «zá

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Y ˘« ˘âæ eÉ÷G ˘© ˘á G S’E° ˘eÓ ˘« ˘á ‘ d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ , ùMÚ° e˘ Sƒ° ˘≈ H˘ GQó¿ Yª «kGó Πμd« á üàb’GOÉ° h IQGOGE G Y’Cª É∫ ‘ eÉ÷G© á.

ôcò ¿ GQóH¿ õFÉM ΠY≈ GQƒàcO√ VÉjQ° «äÉ JÑ£ «≤ «á ‘ a ˘ùfô ° ˘É cOh ˘à ˘GQƒ √ üMGE° ˘AÉ jQ ˘VÉ ° ˘» ‘ a˘ ùfô° ˘É dh˘ ¬ dG˘ ©˘ jó˘ ó e˘ ø G çÉëH’C dG© Πª «á .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.