Eπà≤ óæl… ìôlh ÔNGB ÇOÉËH ΠY≈ SƑJHGCOGΰ Ä’ÉM

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

UGâeó£° S° «IQÉ Gófƒg S° «Ø «∂ ƒd¿ HGC« ¢† bQª É¡ 159872h/ πjOƒe 1978 FÉëH§ ΠY≈ ùŸGΠ° ∂ ûdGbô° » SƒJh’COGΰ ä’ÉM, Éch¿ ΠNGóHÉ¡ ÉjóæL¿ øe ÷G« û¢ gª É OGhQ Sƒj∞° ÑMá≤ dGƒe)« ó 1993 - dGÑ≤ «äÉ ( ΠjGh» ûHÊGô° , Ée iOGC ¤ eπà≤ ÑMá≤ UGháHÉ° ûHÊGô° ìhôéH áØΠàfl.

óbh ùJÖÑ° G◊ çOÉ MõHª á SÒ° fÉNá≤ ΠY≈ G SƒJh’COGΰ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.