Fée« ùøƒà° Iqƒãdg!

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

TÉf° § eÓYGE» ‘ M» SÓμdGá° çó– Éà ûjÑ° ¬ fÉe{« ùØzƒà° IQƒãΠd ZQº Sæ° ¬ òdG… ’ RhÉéàj 25 eÉY , Éb∫ :‹ { âfGC Oôc… âÑgPh ¤ πc Ñ÷G ˘¡ ˘äÉ ùdG° ˘NÉ ˘æ ˘á , K ˘≥ eÉ“˘ ¿ c ˘π e ˘ø Y ˘ô ± fGC ∂ c ˘Oô … hçó– ùdÉHAƒ° SHÉ° ≤ øY G OGôc’C a fÉE¬ ûj° ©ô πéÿÉH øe ùØf° ¬. G ôe’C JGP¬ æjÑ£ ≥ ΠY≈ ÷GÚjOÉ¡ h UGCÜÉë° ôμØdG ÊóŸGIõFÉ÷G.. àdG» feó≤ É¡ d ˘Π ˘é ˘¡ ˘ÚjOÉ j ˘eƒ ˘« ˘ fGC ˘æ ˘É ‚© ˘π ŸG≤ ˘JÉ ˘ÚΠ j ˘ûà ° ˘HÉ ˘¡ ˘ƒ ¿ e ˘™ H ˘© †° ˘¡ ˘º ÑdG© .¢† ÉeóæY ’ hóéj¿ IÉYO ádhódG fóŸG« á dÉHÜô≤ æe¡ º øΠa Ghóéj LôM ‘ IƒYódG ¤ ádhO áaÓÿGÉeóæYh.. ’ hóéj¿ ÒZ dG© Üô a fÉE¬ d« ù¢ ÄLÉØe ¿ jGƒÑdÉ£ H÷Gz` ªájQƒ¡ dG© Hô« á ùdGzájQƒ° ΠY≈ ùeiƒà° ôNGB.. Éæf’C ÉæcôJ Ñ÷Gá¡ øjòΠd ûjÑ° ƒ¡¿ H© °†¡ º ÑdG© ,¢† øeh Kº fÑdÉ£ ¡º H ¿ ùjgÉ° ªGƒ ‘ AÉæH ádhO ah≥ eSÉ≤ Éæ° Qh ÉæàjhDÉeóæY.. ƒμJ¿ ΣÉæg ›ª áYƒ eáΠJÉ≤ øe 20 Tüî° ° , ûYIô° æe¡ º LƒjOÉ¡ ¿ ûYhIô° Y ˘Π ˘ª ˘fÉ ˘« ˘ƒ ¿ a ˘ ¿ g ˘æ ˘ΣÉ U° ˘« ˘¨ ˘á Sh° ˘§ S° ˘à ˘ûæ °˘ NGO˘ π ÛGª ˘Yƒ ˘á , f’C˘ ¡˘ º S° ˘« ˘μ ˘fƒ ˘ƒ ¿ ÒZ e ˘ûà ° ˘HÉ ˘Ú¡ .. M ˘à ˘≈ G’ ¿ G e’C ˘Qƒ e ˘Ø ˘à ˘Mƒ ˘á Y ˘Π ˘≈ c ˘π M’G ˘à ˘ª ˘zä’É . K ˘¨ ˘Iô dG ˘ûà ° ˘HÉ ˘¬ cQOCG ˘¬ W ˘ÜÓ eh ˘ã ˘≤ ˘Ø ˘ƒ ¿ ‘ M˘ » ùH° ˘à ˘É ¿ dGü≤ ô°, g A’ƒD SGCù° Gƒ° S{ÉjGô° øeGC zIQƒãdG, gh» ûJμ° «äÓ TÑ° ¬ eáΠJÉ≤ e áØdƒD øe àe© Πª Ú éjôNh» eÉL© äÉ. h’ ùàJ° ™ òg√ ùdGQƒ£° àΠd© jô∞ H¡ º.

Y ˘Π ˘≈ N˘ § Ñ÷G˘ ¡˘ á ‘ M˘ » dG˘ ©˘ eɢ jô˘ á, fG˘ dó˘ ™ dG˘ ≤˘ à˘ É.∫ MG˘ à˘ ª˘ «â H˘ é˘ QGó àdGhâ£≤ H† °© á UQƒ° ŸÚΠJÉ≤ SÚjQƒ° ìhGÎJ YGª gQɺ ÚH 18 ¤ 30 eÉY ghº jΠ£ ƒ≤¿ UôdGUÉ° ¢ ÉOEÉH√ áHÉHO àJ¡ « Πdü≤ .∞° Jü≤ ∞° áHÉHódG QGó÷G ŸGπHÉ≤ ..‹ Éc¿ dG¨ QÉÑ ãc« Ø ëH« å ⁄ QCG T° «Ä Siƒ° QÉf U° ¨IÒ Éc..¿ eπJÉ≤ ûj° ©π S° «JQÉé ¬ ‘ dP∂ bƒàdG« â dGπJÉ≤ M« å âfÉc áHÉHódG àJ¡ « ÓW’E¥ dGáØjò≤ fÉãdG« á.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.