S° ©É OI jà © V¢ ŸJÉ°† á≤ Lª ΣQÉ ŸGQÉ£ ΠY≈ ØΠN« á ÉNOGE∫ Öàc

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

a ˘ ˘ó dG ˘eõ ˘« ˘π Sh° ˘ΩÉ S° ˘© ˘IOÉ , ‘ SQ° ˘dÉ ˘á h ˘¡ ˘¡ ˘É ¤ jRh˘ ô dG ˘NGó ˘Π ˘« ˘á ùeGC,¢ J˘ Ø˘ UÉ° ˘« ˘π G T’E° ˘μ ˘É ∫ dG˘ ò… üM° ˘π H˘ «˘ æ˘ ¬ ÚHh UÉæYô° ÷Gª ΣQÉ ΠY≈ fá£≤ àØàdG« û¢ ùdG{zôfÉμ° ‘ eQÉ£ aQ ˘« ˘≥ G◊ jô ˘ô … dG ˘hó ‹ gh ˘ƒ Y ˘FÉ ˘ó e ˘ø dG ˘≤ ˘gÉ ˘Iô , Jh ˘Ø ˘à ˘« û¢ M ˘≤ ˘« ˘Ñ ˘á dG ˘« ˘ó dG ˘à ˘» j ˘ë ˘ª ˘Π ˘¡ ˘É ah˘ «˘ ¡˘ É H˘ ©¢† dG˘ μ˘ Öà UÉÿG° ˘á Hh« æÉ¡ G Y’Cª É∫ áΠeÉμdG áYÉaôd dGhÉ£¡£ .…

âØdh S° ©IOÉ ¤ ¿ üæY{ô° ÷Gª ΣQÉ S° ædÉC» ‘ ájGóÑdG GPÉŸ òg√ ÖàμdG? πgh üMâΠ° ΠY≈ PGE ¿ øe G øe’C dG© ΩÉ πÑb LhôN» , Kº d« ƒ≤∫ ‹ H fq ¬ Mª ájÉ Πdª μΠ« á ájôμØdG a ¿ πc ÜÉàc πch Uôb¢ óe èeq Á ôq ÈY eQÉ£ ähÒH eõΠj¬ üJíjô° øe G øe’C dG© ΩÉ, Kº Éb∫ ‹ ¿ ûŸGáΠμ° ‘ cª «á ÖàμdG h ¿ cª «á Ñàc» ójõJ øY ùŸG° ªìƒ Qhôe,√ ÚMh Y àaôq¬ H ÊÉC SGCPÉà° eÉL© » ÖJÉch UÉë° ,‘ Éb∫ GPÉŸ Gòg ôJƒàdG? Sƒ° ± YOGC∂ J ˘î ˘êô d ˘μ ˘ø ’ YGO ˘» d ˘Π ˘à ˘Jƒ ˘zô , e† ° ˘« ˘Ø ˘ fG ˘¬ S° ˘ª ˘í d˘ ¬ H ˘ NOÉE ˘dÉ ˘¡ ˘É H ˘© ˘ó ¿ f ˘iOÉ aQ˘ «˘ ≤˘ ¬ G Y’C˘ Π˘ ≈ JQ˘ Ñ˘ á h{’ SGC° ˘à ˘£ ˘« ˘™ ójó– LRÉ¡ z√ AÉLh ûbÉæj¢ μdÉHª «á , Ébh∫ d¬ { ¿ μdGª «á ùe° ªìƒ H dÉNOÉEÉ¡ øμd ÌcGC øe dP∂ ÜÉàμH üJíÑ° ûeáΠμ° , HÉJh™ óæY{ Gòg G◊ ó âΠØbGC G◊ ≤« áÑ âΠbh d¬ Ée Q JOOq¬ øe G h’C ∫ μfGº J© àjóqº ΠY≈ M àjôq» Mhbƒ≤ » cª øWGƒ ÖJÉμch åMÉHh eÉL© »z .

h PGE ócGC G¿ øjòdG J© VôqGƒ° d¬ ÉH ùe’C¢ h◊ àjô¬ ‘ Ñàc¬ g{ ˘º Y ˘æ ˘ÉU ° ˘ô G ◊LÉ ˘õ ùdG° μ˘ ˘Éf ˘ô ÷Gª ˘cô ˘» ‘ ŸG£ ˘QÉ h– Gƒééq H fÉC¬ æeõΠj» üJíjô° øe G øe’C dG© zΩÉ, ÖWÉN ôjRh ΠNGódG« á dÉHƒ≤ :∫ Gòg{ ôeGC ÒZ ùe° ªìƒ ‘ ŸGQÉ£ , æ“« æ» H ÊÉC SGCà° £« ™ ôjô“Öàc ΠdhÉ£¡£ … Öàch iôNGC øe H© ó ejÉ°† à≤» SGhùØà° QÉ°… dƒMÉ¡ ƒMh∫ cª «à É¡, eh™ M áéq øe ƒf´ üàdGíjô° øe G øe’C dG© ΩÉ, Kº e™ SÑë° ¡º G◊ áéq, øμd Gòg ’ øμÁ ¿ ôÁ, ΠY≈ G πb’C Ñæj¨ » ΠY≈ øen ûëjô° ØfGC¬ ‘ Tæ° á£ øe Gòg ƒædG´ ¿ j© Πº øen ƒg áYÉaQ aGQ™ dGhÉ£¡£ z….

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.