Àe© hóbé FÉÆÑΠDG{« zá μmhº óæy e« JÉ≤» : G V’EÜGÔ° HGC¨ ¢† G◊ Ó∫

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘éf ˘« ˘á -

‘ WGE ˘É ˘Q e ˘à ˘ ˘HÉ ˘© ˘á e ˘Vƒ ° ˘ƒ ´ G S’C° ˘JÉ ˘Iò àŸG ˘© ˘bÉ ˘jó ˘ø TôŸGÚë° ÆôØàΠd òdGh… aGôJ≥ e™ VGEÜGô° òØf√ g A’ƒD S’GIòJÉ° , SGà° πÑ≤ FQ« ù¢ ùΠ›¢ AGQRƒdG ‚« Ö e« JÉ≤» kGóah øe G S’CIòJÉ° àŸG© øjóbÉ ‘ eÉ÷G© á fÉæÑΠdG« á ‘ MQƒ°† FQ« ù¢ HGQᣠG S’CIòJÉ° ÚZôØàŸG ‘ eÉ÷G© á Mª «ó μMº .

âØdh μMº YÖ≤ ΠdGAÉ≤ ‘ ùdGÉjGô° G◊ eƒμ« á ¤ fGC ¬ ”{ ÓN∫ ΠdGAÉ≤ VôY¢ gGCª «á Gòg VƒŸGƒ° ´ ióeh J ÒKÉC√ ΠY≈ Vh° ™ eÉ÷G© á àdG» êÉà– ûHπμ° ÒÑc G¤ g A’ƒD S’G° ˘JÉ ˘Iò f ˘¶ ˘kGô d˘ ûΠ° ˘ZGƒ ˘ô dG˘ à˘ » J˘ ©˘ fɢ «˘ ¡˘ É S° ˘æ ˘jƒ ˘ f˘ à˘ «˘ é˘ á SGà° ªQGô àdGóYÉ≤ ójGõàŸG, cª É ” VôY¢ Vƒeƒ° ´ J© «Ú dG ˘© ˘ª ˘AGó ûJh° ˘μ ˘« ˘π ùΠ›¢ eÉ÷G ˘© ˘á ÉŸ d ˘¬ e ˘ø gGC ˘ª ˘« ˘á iÈc ‘ M« JÉÉ¡ SGQOhá° ûejQÉ° ™ JÉgôjƒ£ ,{ àa’ ¤ ¿ e˘ «˘ ≤˘ Jɢ »{ HGC˘ ió J˘ Ø˘ ¡˘ ª˘ ¬ VƒŸ° ˘ƒ ´ dG˘ à˘ Ø˘ Æô Gh j’E˘ é˘ Hɢ «á àdG» àjº àdG© WÉ» øe dÓNÉ¡ e™ Gòg ΠŸGz∞ .

hæ“≈ μMº ΠY{≈ e« JÉ≤» SE’GGô° ´ ‘ OGóYEG ΠŸG∞ Yh ˘Vô ° ˘¬ Y ˘Π ˘≈ ùΠ›¢ dG ˘AGQRƒ bEGh ˘QGô ,√ C’¿ VE’G° ˘ÜGô HCG ˘¨ ¢† G◊ Ó∫ H ˘dÉ ˘ùæ ° ˘Ñ ˘á EG¤ SC’G° ˘JÉ ˘Iò , h’ f ˘jô ˘ó CG¿ j ˘æ˘ ˘ ©˘ ˘ùμ˘ ¢ dP∂ Y ˘Π˘ ˘≈˘ ùeIÒ° G◊ « ˘É ˘I eÉ÷G ˘© ˘ ˘«˘ ˘á˘ , Hh ˘fÉ ˘à ˘¶ ˘QÉ J ˘Lô ˘ª ˘á g ˘ò √ dG ˘æ ˘« ˘äÉ G◊ ù° ˘æ ˘á e ˘ø b ˘Ñ ˘Π ˘¬ T° ˘üî ° ˘« ˘kÉ eh ˘ø b ˘Ñ ˘π ùΠ›¢ dG ˘AGQRƒ EG¤ aCG ˘© ˘É ∫ ‘ SCGô° ´ âbh, áÑZQh øe AÓeõdG AGóHEÉH ùMø° ædG« äÉ ÜhÉéàdGh e™ e« JÉ≤» , S° «© hó≤¿ Lª ©« äÉ Yª eƒ« á, Sh° ˘« ˘μ ˘ƒ ¿ g ˘æ ˘ΣÉ d ˘≤ ˘AÉ e ˘™ HGQ ˘£ ˘á SC’G° ˘JÉ ˘Iò dG ˘« ˘Ωƒ d ˘Π˘ ˘à˘ ˘SQGó˘ ¢ ‘ g ˘Gò˘ VƒŸG° ˘ƒ˘ ´,{ ûekGÒ° G¤ fCG ˘¬˘ b ˘ó˘ üj{° ˘QÉ G¤ dG ˘à ˘Uƒ ° ˘π G¤ J ˘© ˘Π ˘« ˘≥ VE’G° ˘ÜGô ûH° ˘μ ˘π e ˘âbƒ IóŸh übIÒ° fE’ ˘¡ ˘AÉ dG ˘üØ ° ˘π dG ˘SGQó ° ˘» hC’G,∫ ΠY≈ CG¿ aGÎj≥ dP∂ e™ SGà° ªQGô ΣôëàdG üàdGh° ©« ó, GPEGh ⁄ ëàj≥≤ dP∂ e™ eΠ£ ™ üØdGπ° SGQódG° » ÊÉãdG S° «óé A’Dƒg SC’GIòJÉ° ùØfCG° ¡º eøjô£°† G¤ dG© IOƒ kGOó› EG¤ VE’GzÜGô° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.