GRHÒL{⁄ H ˘ƒ˘ S˘zâ° : K ˘ƒ˘ G˘Q S° ˘ƒ˘ jq˘ ˘É˘ ˘S ° ˘ƒ˘ ˘ e ˘ø˘ ˘ G S’C° 󢢢

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ `îdg`` ª« Ù¢ 28 Téñ° • 2013 ``` 18 Hq« -

fG ˘à ˘≤ ˘äó U° ˘ë ˘« ˘Ø ˘á GRhÒL{⁄ H˘ Sƒzâ° S’G° ˘FGô ˘« ˘Π ˘« ˘á ùeGC¢ ôjRh LQÉÿG« á G cÒe’C» ƒL¿ Òc… òdG… S° «Ωƒ≤ ádƒéH ‘ ûdGô° ¥ G Sh’C° § ûJ° ªπ kGOóY øe hódG∫ dG© Hô« á VGEáaÉ° G¤ côJ« É, M« å ûbÉæj¢ e™ YRª AÉ æŸGá≤£ G áeR’C ùdGájQƒ° .

’ ¿ dG ˘jRƒ ˘ô G cÒe’C ˘» ùMÖ° üdG° ˘ë ˘« ˘Ø ˘á H ˘ó L ˘dƒ ˘à ˘¬ H ˘jõ ˘IQÉ HhQhGC ˘É ‘ TGE° ˘IQÉ G¤ J ˘¨ ˘« Ò ‘ e ˘cô ˘õ g’G ˘à ˘ª ˘ΩÉ hódG‹ TGƒdæ° ø£.

äÈàYGh üdGë° «áØ fG¬ ’ bƒàj™ øe πc ΠJ∂ áΠMôdG ¿ J¨ «ô S° «SÉ á° FôdG« ù¢ G cÒe’C» ΣGQÉH ÉeÉHhGC òdG… ⁄ jΩó≤ YOª a© Π« kGÒÑc QGƒãΠd ùdGÚjQƒ° , âdÉbh G¿ … üJ° ©« ó ójóL ‘ IƒYO FôdG« ù¢ ùdGQƒ° … ûHQÉ° G S’Có° G¤ S’Gùà° ΩÓ° Sƒ° ± ƒμj¿ ‘ ÒZ Πfi¬ . ààdG)ª á U¢ 17(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.